chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
CD Vzorová dokumentace s výkladem oceníte zejména při práci v oblasti podnikové ekologie
 
 
Příručka ekologa - snadné řešení podnikové ekologie Vzorová dokumentace


Objednávka

 
17.3.2010 ETeam
Vzorová dokumentace na CD s výkladem
Vzorová dokumentace představuje balík nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku podnikové a průmyslové ekologie na CD-ROM. Dokumenty jsou ve formátu MS Word pro možnost snadné úpravy pro Vaše podmínky. K dispozici získáte mimo spousty dalších dokumentů i nejčastěji hledané a používané dokumenty jako jsou například:
  • provozní řády a havarijní plány, pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • písemná pravidla pro nejběžnější chem. látky a přípravky s možností snadné úpravy pro další přípravky,
  • identifikační listy nebezpečných odpadů pro nejčastěji se vyskytující odpady, 
  • aplikace pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
  • aplikace na tisk etiket pro nebezpečné odpady,
  • vzorová dokumentace posouzení požadavků dle z. č. 477/2001 Sb. o obalech

a spousta dalších vzorů a příkladů dokumentace.

Součástí balíku je i elektronická publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii. Tato publikace Vám přináší základní informace o Vašich povinnostech v oblasti podnikové ekologie a jejich řešení. 

Cena produktu činí 900 Kč bez DPH - objednat si můžete zde>>

11.10.2009 ETeam
Seznam vzorové dokumentace

Část A - Chemické látky a přípravky:
- Protokol o nezařazení objektu / zařízení do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií (protokol o posouzení objektu/zařízení z hlediska rizika závažné havárie)
- Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
- Postup při vzniku mimořádné situace (únik, výbuch, požár, nežádoucí reakci chemických látek apod.)
- Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
- Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace 
- Bezpečnostní pokyny pro práci s žíravými látkami a přípravky
- Bezpečnostní pokyny pro práci s extrémně hořlavými látkami a přípravky (acetylén, PB)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s vysoce hořlavými látkami a přípravky (organická rozpouštědla)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (lepidla)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými látkami a přípravky (tvrdokov)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (barvy)
- Bezpečnostní pokyny pro práci se zdraví škodlivými látkami a přípravky (tvrdidla)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými a zdraví škodlivými látkami a přípravky (laky)
- Bezpečnostní karty (písemná pravidla podle zákona č. 258/2000 Sb.): 

o Aceton 
o Acetylen 
o Chemopren 
o Fosforečnan sodný 
o Fridex 
o Hydroxid sodný 
o Iso-propanol 
o Kyslík 
o Loctite-270
o Loctite-420 
o Loctite-454 
o Loctite-480 
o Mazací tuk 
o Motorová nafta 
o Motorový benzin 
o Olej hydraulicky
o Olej hydraulický Vitam FF46 
o Olej hydraulický Vitam GF32
o Olej hydraulický Vitam GF46
o Oleje motorový, převodový, hydraulicky 
o Propan-butan 
o Ředidlo c6000 
o Ředidlo s6006 
o Savo 
o Siřičitan sodný
o Styrén 
o Technicky benzin 
o Topný olej 

Část B - Nakládání s odpady:
- POH - příklady vykazovacích tabulek
- Program odpadového hospodářství původce odpadů 
- Provozní řád sběrného dvora odpadů
- Provozní řád zařízení na sběr a výkup odpadů
- Provozní řád zařízení na využití odpadů
- Provozní řád zařízení na úpravu odpadů (drtící zařízení na stavební odpady)
- Provozní deník zařízení
- Texty pro školení pracovníků k nakládání s odpady
- Program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě 
- Identifikační list nebezpečného odpadu - vzor
- Příklad žádosti o upuštění od odděleného shromažďování
- Hlášení o produkci a nakládání s odpady - formulář
- Dotazník k prověření úrovně kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP
- Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
- Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - vzor
- Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
- Katalog odpadů Katalog odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
- Vnitřní směrnice pro nakládání s odpady
- Aplikace MS Excel pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
- Aplikace MS Excel pro tisk etiket na nebezpečné odpady
- Identifikační listy nebezpečných odpadů: 

o 06 01 06* Jiné kyseliny
o 06 02 05* Jiné alkálie
o 07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
o 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (kal z taveniny plastů)
o 07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
o 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
o 08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
o 08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
o 08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
o 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
o 11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky 
o 12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
o 12 01 12* Upotřebené vosky a tuky
o 12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
o 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
o 13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
o 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
o 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
o 13 07 01* Topný olej a motorová nafta
o 13 08 02* Jiné emulze
o 14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
o 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
o 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
o 16 01 07* Olejové filtry
o 16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
o 16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
o 16 06 01* Olověné akumulátory
o 16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
o 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
o 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
o 20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
o 20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Část C - Ochrana a využití vod:

- Vzorová žádost o povolení k odběru podzemních vod včetně pasportu studny
- Havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
- Obsah provozního řádu kanalizace podle normy TNV 75 6911
- Obsah provozního řádu vodovodu podle normy TNV 75 5950
- Provozní řád odlučovače ropných látek
- Provozní řád čistírny odpadních vod (ČOV)
- Program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě
- Provozní řád vnitřní kanalizace
- Provozní řád olejového hospodářství (sklad topného oleje)
- Provozní řád skladu pevných hnojiv
- Provozní řád skladu kapalných hnojiv
- Provozní řád vodovodu

Část D - Ochrana ovzduší:

- Příklad plánu zásad správné zemědělské praxe - chov skotu
- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - brojleři
- Provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší - chov skotu
- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - lakovna
- Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší (drtící zařízení na stavební odpady)
- Tabulka chladiv - regulované látky 

Část E - Integrovaná prevence:

- Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 554/2002 Sb.) 

Část F - Obaly:

- Příklad technické dokumentace podle zákona o obalech

10.10.2009 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
EKOHelp - vstup pro registrované klienty

Zobrazit služby EKOHelp:
ENVIreport
Příručka ekologa
Vzorová dokumentace
Databáze TOXI

Služby EKOHelp zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky EKOHelp z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat EKOHelp

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr služeb EKOHelp, můžete tak učinit zde>>

11.12.2008 EKOTeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk