chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
S věty
S věty  
Jednoduché S-věty  
S 1 Uchovávejte uzamčené
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 3 Uchovávejte na chladném místě
S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty
S 5 Uchovávejte pod .... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 8 Uchovávejte obal suchý
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S 12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 14 Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 15 Chraňte před teplem
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S 18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
S 20 Nejezte a nepijte při používání
S 21 Nekuřte při používání
S 22 Nevdechujte prach
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 24 Zamezte styku s kůží
S 25 Zamezte styku s očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S 40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte .... (specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
S 42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 43 V případě požáru použijte ... (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu")
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující ...°C (specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu.....(vhodnou látku specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu
S 50 Nesměšujte s.....(specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S 59 Informujte se u výrobce/dovozce/následného uživatele o regeneraci nebo recyklaci
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 63 V případě nehody při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
S 64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)
   
Kombinované S -věty 
   
S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od .... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od .... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S 3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující materiály uvede výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S 7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ....°C (specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 27/28 Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
S 29/35 Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující .... °C (specifikuje výrobce/dovozce/následný uživatel)
15.10.2012 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk