chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
P-věty - pokyny pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.

P210

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P221

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222

Zabraňte styku se vzduchem.

P223

Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.

P230

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu…

P231

Manipulace pod inertním plynem.

P231 + P232

Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

P232

Chraňte před vlhkem.

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235

Uchovávejte v chladu.

P235 + P410

Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

P240

Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241

Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.

P242

Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244

Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

P250

Nevystavujte obrušování/ nárazům/…/tření.

P251

Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263

Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte…

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P281

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

P282

Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P283

Používejte ohnivzdorný/ nehořlavý oděv.

P284

Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P285

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P301

PŘI POŽITÍ:

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P302 + P334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302 + P350

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P302 + P352

Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304

PŘI VDECHNUTÍ:

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P304 + P341

PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306

PŘI STYKU S ODĚVEM:

P306 + P360

PŘI STYKU S ODĚVEM: Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody.

P307

PŘI expozici:

P307 + P311

PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P308

PŘI expozici nebo podezření na ni:

P308 + P313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P309

PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:

P309 + P311

PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P311

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P312

Necítíte-li se dobře, volejteTOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P313

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320

Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321

Odborné ošetření (viz… na tomto štítku).

P322

Specifické opatření (viz… na tomto štítku).

P330

Vypláchněte ústa.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332

Při podráždění kůže:

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333

Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P334

Ponořte do studené vody/ zabalte do vlhkého obvazu.

P335

Volné částice odstraňte z kůže.

P335 + P334

Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P336

Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337

Přetrvává-li podráždění očí:

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P341

Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P342

Při dýchacích potížích:

P342 + P311

Při dýchacích potížích: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P350

Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P351

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352

Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P353

Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P360

Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody.

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P370

V případě požáru:

P370 + P376

V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370 + P378

V případě požáru: K hašení použijte…

P370 + P380

V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370 + P380 + P375

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371

V případě velkého požáru a velkého množství

P371 + P380 + P375

V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P372

Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373

Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P374

Haste pomocí běžných preventivních opatření z přiměřené vzdálenosti.

P375

Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P376

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377

Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378

K hašení použijte…

P380

Vykliďte prostor.

P381

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

P390

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391

Uniklý produkt seberte.

P401

Skladujte …

P402

Skladujte na suchém místě.

P402 + P404

Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P403 + P233

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P404

Skladujte v uzavřeném obalu.

P405

Skladujte uzamčené.

P406

Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407

Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P410 + P403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 F.

P411

Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF.

P411 + P235

Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/ … oF. Uchovávejte v chladu.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122 F.

P413

Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF.

P420

Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P422

Skladujte pod…

P501

Odstraňte obsah/obal …

P502

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

31.10.2012 Eurochem
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk