chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - G - Environmentální management

Základní normy

 • ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návrhem pro použití

 • ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

Auditování

 • ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Podpůrné normy

 • ČSN ISO 14 015:03 – Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací

 • ČSN ISO 14 020:02 – Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady

 • ČSN ISO 14 021:00 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

 • ČSN ISO 14 024:00 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

 • ČSN ISO/TR 14 025:06- Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III

 • ČSN EN ISO 14 031:00 – Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice

 • ČSN EN ISO 14 040:06 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

 • ČSN EN ISO 14044:06 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

 • ČSN P ISO TS 14048:03 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

 • ČSN 01 0962:03 - Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

 • ČSN ISO 14063:07 - Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

 • ČSN ISO 14 047:04 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 042

 • ČSN ISO/TR 14 049:01 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

 • ČSN EN ISO 14 050:04 – Environmentální management – Slovník

18.3.2009 ETeam
Environmentální management

PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS)
PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Tato část příručky vznikla s cílem přinést firmám, které mají zaveden nebo se teprve chystají zavést systém environmentálního managementu metodickou podporu. Celá část je koncipována jako kompletní průvodce problematikou EMS s představením jednotlivých požadavků normy a jejich bližší vysvětlení a určení.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu, EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech.

Příručka pro oblast životního prostředí (Environmentální management) - Obsah:

1.0 Úvod
1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS)
1.2 Oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18 001)
1.3 Přehled základních norem systémů řízení
2.0 Termíny a pojmy
3.0 Struktura systémových norem
3.1 Normy ISO řady 9000
3.2 Normy ISO řady 14 000
3.3 Normativní doporučení OHSAS 18 001
3.4 Bezpečný podnik - základní informace k programu
4.0 Požadavky na systém EMS
4.1 Všeobecné požadavky
4.1.1 Model systému EMS
4.1.2 Úvodní environmentální přezkoumání
4.2 Environmentální politika
4.2.1 Prevence znečištění
4.3 Plánování
4.3.1 Environmentální aspekty ("EA")
4.3.1.1 Stanovení priorit u environmentálních aspektů (identifikace a vyhodnocení)
4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
4.3.2.1 Dodržování zákonů a jiných předpisů, registr požadavků
4.3.2.2 Struktura celkového postupu pro zajištění souladu s právními a jinými požadavky
4.3.3 Cíle, cílové hodnoty, programy
4.3.3.1 Stanovení cílů, cílových hodnot
4.3.3.2 Programy EMS (programy pro dosažení cílů)
4.3.3.3 Indikátory environmentálního profilu
4.4 Zavedení a provoz
4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnosti, pravomoci
4.4.1.1 Zdroje
4.4.1.2 Struktura, odpovědnosti, pravomoci, úlohy
4.4.1.3 Zástupce vedení pro EMS (představitel pro EMS)
4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik, povědomí
4.4.2.1 Způsobilost
4.4.2.2 Environmentální výcvik a naplňování požadavků odborné způsobilosti
4.4.3 Komunikace
4.4.3.1 Interní komunikace
4.4.3.2 Externí komunikace
4.4.4 Dokumentace
4.4.5 Řízení dokumentů
4.4.6 Řízení provozu
4.4.7 Havarijní připravenost a reakce
4.4.7.1 Podrobnosti k havarijní připravenosti a rekci
4.5 Kontrola
4.5.1 Monitorování a měření
4.5.1.1 Podrobnosti k měření a monitorování
4.5.2 Hodnocení souladu
4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření
4.5.3.1 Podrobnosti k neshodě, opatřením k nápravě a preventivním opatřením
4.5.4 Řízení záznamů
4.5.5 Interní audit (IA)
4.6 Přezkoumání vedením
4.6.1 Přezkoumání systému environmentálního managementu
4.6.2 Neustálé zlepšování
4.6.2.1 Příležitosti ke zlepšování
4.6.2.2 Uplatňování neustálého zlepšování
5.0 Environmentální legislativa
6.0 Environmentální indikátory (ukazatele)
6.1 Pojmy a zkratky
6.2 Indikátory z oblasti nakládání s odpady
6.3 Indikátory z oblasti ochrany a využití vod
6.4 Indikátory z oblasti ochrany ovzduší
6.5 Indikátory z oblasti hluku a vibrací
6.6 Indikátory z oblasti energií
7.0 Integrace systémů
7.1 Vztahy mezi systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce
7.2 Srovnávací tabulka požadavků jednotlivých systémů řízení
8.0 Auditování systému
8.1 Požadavky na kvalifikaci interních auditorů
8.2 Provádění interních auditů

13.9.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk