chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Nakládání s obaly

PŘÍRUČKA PRO NAKLÁDÁNÍ S OBALY
PODLE ZÁKONA 477/2001 SB. O OBALECH

Tento oddíl upravuje problematiku obalů. Přináší rozbor jednotlivých povinností určených zákonem o obalech včetně možností jejich řešení. Součástí jsou též odpovědi na nejčastější otázky.

Povinnými osobami jsou výrobci, dovozci, distributoři a prodejci obalů. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o výrobu či dovoz samotného obalu nebo o šíření tzv. baleného výrobku. Zákon uplatňuje tzv. princip rozšířené odpovědnosti, tzn. že odpovědnost povinných osob za obal nekončí jeho prodejem spotřebiteli, ale trvá po celý životní cyklus obalu. Tímto způsobem se postupně přenáší odpovědnost za odpady z obalů z obcí a občanů na tyto povinné osoby. Zásadní myšlenkou zákona tedy je to, že právě osoby, které uvádí obaly na trh nebo do oběhu, mohou nejlépe ovlivnit parametry výrobku, materiál, z něhož je vyroben apod. a přijmout opatření, která povedou k omezení negativního vlivu obalu na životní prostředí. Výrobu obalů mohou ovlivnit ve prospěch levněji a technicky snáze recyklovatelných obalů, případně mohou zavést ekologicky šetrnou i levnější variantu vratných zálohovaných obalů.

Zákon o obalech se vztahuje na všechny obaly, které jsou v ČR uváděny na trh nebo do oběhu, kromě přepravních kontejnerů. Jednoduše řečeno, obalem je vše, co slouží k pojmutí zboží, jeho ochraně, seskupení nebo k manipulaci s ním a také to, co slouží při nabídce zboží spotřebiteli. Obalem ve smyslu zákona nejsou výrobky sloužící k balení věci, která není zbožím. Ve sporných případech a pochybnostech o tom, zda výrobek je nebo není obalem, rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Příručka pro oblast životního prostředí (Nakládání s obaly) - Obsah:

1.0 Úvod
2.0 Základní pojmy
3.0 Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů
3.1 Zásada minimalizace obalů
3.2 Podmínky uvádění obalů na trh
3.3 Prokázání splnění podmínek uvedení obalu na trh
3.4 Označování obalů
3.4.1 Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů (podle ČSN 77 0052-2)
3.4.2 Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem (podle ČSN 770053)
3.5 Opakovaně použitelné obaly
3.5.1 Systémy zajištění opakovaného použití obalů
3.6 Vratné obaly
3.6.1 Vratné zálohované obaly
3.7 Zpětný odběr
3.8 Obaly pro přepravu nebezpečných výrobků
3.9 Využití odpadu z obalů
3.10 Způsoby plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
3.11 Seznam osob
3.12 Evidence
3.12.1 Rozsah a způsob vedení evidence obalů a ohlašování údajů z evidence
3.13 Sporné případy a pochybnosti - žádost o rozhodnutí
3.14 Výjimky z plnění některých povinností (§ 15a zákona)
4.0 Autorizovaná obalová společnost
4.1 Autorizovaná obalová společnost
4.2 Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění
4.3 Evidenční a informační povinnosti autorizované společnosti
5.0 Stručný souhrn základního principu nakládání s obaly
6.0 Přínosy pro obce a občany
7.0 Výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů
8.0 Ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty
8.1 Ochranná opatření a opatření k nápravě
8.2 Správní delikty a pokuty
8.2.1 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 44 zákona)
8.2.2 Pokuty (§ 45-46 zákona)
9.0 Otázky a odpovědi k problematice obalů
10.0 Systém sdruženého plnění prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM
10.1 Historie systému EKO-KOM
10.2 Jak systém funguje?
10.2.1 Právní rámec účasti v systému
10.2.2 Smluvní povinnosti členů systému EKO-KOM
10.2.2.1 Evidence obalů uvedených na trh nebo do oběhu
10.2.2.2 Fakturace Odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů členovi systému EKO-KOM
10.2.2.3 Fakturace Poplatku za zaevidování do systému sdruženého plnění
10.3 Jak se zapojit do systému EKO-KOM?
11.0 Související předpisy

Příloha č.1 Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů za rok (pouze na CD)
Příloha č.2 Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. 2 zákona o obalech (pouze na CD)
Příloha č.3 Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech (pouze na CD)
Příloha č.4 Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu méně než 0,3 tun obalů/rok (pouze na CD)
Příloha č.5 Zrušeno - vyhl. 641/2004 Sb.
Příloha č.6 Zrušeno - vyhl. 641/2004 Sb.
Příloha č.7 Vstupní výkaz o produkci obalů pro společnost EKO-KOM, a.s.
Příloha č.8 Metodika pro vyplnění vstupního výkazu o produkci obalů
Příloha č.9 Struktura odměn za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM

7.2.2005 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk