chemlinesMENU chemlines
chemlines Etikety a výstražné symboly
chemlines Databáze TOXI
chemlines Bezpečnostní list
chemlines Databáze EUROCHEM
chemlines Příručka CLP

chemlines     Katalog odpadů     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
Tisk etiket a výstražné symboly

EuroChem Vám nabízí možnost tisku etiket včetně výstražných symbolů a bezpečnostního značení pro libovolnou chemikálii. Tuto službu můžete využívat ZDARMA.

Registrací služby v programu CHEMAX CLOUD FREE, kterým se připojíte k databázi prostřednictvím Internetu, můžete využívat rozšiřujících funkcí databáze nebezpečných látek TOXI - tisk etiket, evidence bezpečnostních listů a chemikálií.

Vytiskněte si vlastní etiketu k balení chemické látky podle zákonných požadavků klasifikace látek - směrnice CLP (1272/2008/ES) . Tisk a formát etiket jsou odvozeny od zvolené klasifikace a tím lze vytvořit etikety v různých formátech.

Více informací o programu CHEMAX včetně návodu naleznete zde>>


Povinnosti vyplývající z Nařízení CLP (1272/2008/ES):

Od 1. června 2015 se látky a směsi klasifikují, oznamují a balí podle CLP

Obecná pravidla pro tvorbu štítku:

Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje tyto prvky:

  • jméno / název, adresa a telefonní číslo dodavatele/dodavatelů,
  • jmenovité množství látky nebo směsi v obalech, které je zpřístupněno široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části obalu,
  • identifikátory výrobku,
  • popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti,
  • popřípadě signální slova,
  • popřípadě standardní věty o nebezpečnosti,
  • popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení,
  • popřípadě část pro doplňkové informace.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti

Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Výstražné symboly nebezpečnosti mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, symboly mají tvar čtverce postaveného na vrchol.

1 Nestabilní výbušniny

2 Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny

3 Oxidující plyny, kapaliny, tuhé látky

4 Plyny pod tlakem, stlačené, zkapalněné, zchlazené, rozpuštěné

5 Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí

6 Akutní toxicita, kategorie 1, 2, 3

7 Akutní toxicita, kategorie 4

8 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1

9 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

Signální slova

Na štítku musí být uvedeno příslušné 1 signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezp. látky nebo směsi:

„Nebezpečí” - pro závažnější kategorie nebezpečnosti,

„Varování” - pro méně závažné kategorie.

Signální slova jsou stanovena v tabulkách Nařízení (ES) č. 1272/2008.

Standardní věty o nebezpečnosti „Hazard statement” - tzv. H - věty

Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi. Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanoveny v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I. Nařízení. Je-li látka zařazena do přílohy VI, použije se na štítku standardní věta o nebezpečnosti pro každou specifickou klasifikaci, na niž se vztahuje záznam v uvedené části, spolu se standardními větami o nebezpečnosti pro každou jinou klasifikaci, na niž se daný záznam nevztahuje. Znění standardních vět o nebezpečnosti musí být v souladu s přílohou III. Nařízení.

Pokyny pro bezpečné zacházení „Precautionary statement” - tzv. P - věty

Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I. Nařízení. Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí podle kritérií stanovených v části 1 přílohy IV., s přihlédnutím ke standardním větám o nebezpečnosti a k zamýšlenému nebo určenému použití dané látky nebo směsi. Znění pokynů pro bezpečné zacházení musí být v souladu s částí 2 přílohy IV.

Doplňující informace na štítku

Pokud má látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná fyzikální vlastnosti nebo vlastnosti související se zdravím podle oddílů 1.1 a 1.2 přílohy II., uvádějí se standardní věty v části pro doplňující informace na štítku. Znění těchto standardních vět musí být v souladu s oddíly 1.1 a 1.2 přílohy II. a s částí 2 přílohy III. (Např. EUH 001 Výbušný v suchém stavu, EUH 014 Prudce reaguje s vodou).

Nestanoví-li dotčený členský stát , uvádějí se informace na štítku v úředním jazyce nebo jazycích členského státu či členských států, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh. Dodavatelé mohou používat na svých štítcích více jazyků, než požadují členské státy, za předpokladu, že jsou ve všech použitých jazycích uvedeny stejné údaje.

 

Příklad etikety CLP

Příklad etikety CLP

Etiketa DSD Etiketa CLP


 30.5.2012 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk