chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Doprovodné informace k Příručce ekologa (CD/ON-LINE)

Obsah doprovodného CD
(ve verzi ON-LINE můžete používat tuto doplňující informace přímo z Internetu)

Příručka ekologa obsahuje dva doprovodné disky CD-ROM, na kterých naleznete platná znění všech souvisejících právních předpisů, formuláře, žádosti, hlášení, oznamování, praktické příklady provozních řádů, havarijních plánů a další užitečné informace. Eurochem TOXI CD obsahuje kompletní chemickou legislativu a databázi klasifikovaných nebezpečných chemických látek a přípravků dle zákona s možností vyhledávání.

Přílohy příručky přesunuté na CD:

Část B - Odpady:
Příloha č. 27 MANUÁL pro vedení evidencí - Metodický pokyn pro vedení průběžné evidence a ohlašování
Příloha č. 42 Metodický pokyn pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce

Část C - Ochrana a využití vod:
Příloha č. 3 Žádost o povolení k nakládání s vodami
Příloha č. 4 Žádost o povolení k některým vybraným činnostem
Příloha č. 5 Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu
Příloha č. 6 Žádost o udělení souhlasu
Příloha č. 7 Žádost o vyjádření
Příloha č. 17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Příloha č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Příloha č. 19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Příloha č. 20 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Příloha č. 21 Žádost o povolení k užívání vodních děl
Příloha č. 22 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Příloha č. 23 Poplatkové Hlášení / Přiznání za zdroj znečišťování (vypouštění odpadních vod)
Část D - Ochrana ovzduší:
Příloha č. 20 Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx) a tuhé znečišťující látky (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.)
Příloha č. 21 Emisní limity pro oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší (Příloha č. 2 NV č. 352/2002 Sb.)
Příloha č. 22 Stupeň odsíření (Příloha č. 3 NV č. 352/2002 Sb.)
Část F - Nakládání s obaly:
Příloha č.1 Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů za rok
Příloha č.2 Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. 2 zákona o obalech
Příloha č.3 Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech
Příloha č.4 Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu méně než 0,3 tun obalů/rok

ČÁST A - CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY
- Bezpečnostní karta Aceton
- Bezpečnostní karta Acetylén
- Bezpečnostní karta Propan-butan
- Bezpečnostní karta Technický benzín
- Bezpečnostní karta Kyslík
- Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými a zdraví škodlivými látkami a přípravky (laky)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (barvy)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (lepidla)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s extrémně hořlavými látkami a přípravky (acetylén, PB)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými látkami a přípravky (tvrdokov)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s vysoce hořlavými látkami a přípravky (organická rozpouštědla)
- Bezpečnostní pokyny pro práci s žíravými látkami a přípravky
- Bezpečnostní pokyny pro práci se zdraví škodlivými látkami a přípravky (tvrdidla)
- Doplněk průběžné evidence vyráběných/dovážených látek
- HEDSET - program pro oznámení dovozu a výroby nebezpečných chemických látek
- Uživatelská příručka programu HEDSET
- Metodika pro oznamovaní nebezpečných chemických látek
- Záznam o klasifikaci přípravku
- Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
- Postup při vzniku mimořádné situace
- Výstražné symboly označení nebezpečných vlastností (Pozn.: pro označování látek a přípravků musí být použity symboly bez písmenného označení v piktogramu)
- Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace - viz příloha č. 16 části A (Pozn.: tyto grafické symboly nebezpečných vlastností lze použít pouze pro potřeby vnitřní dokumentace. Pro označování látek a přípravků musí být použity symboly bez písmenného označení v piktogramu - viz Výstražné symboly)
- Vzor bezpečnostního listu dle vyhlášky č. 231/2004 Sb., v platném znění, k vyplnění
- Protokol, osnova, prezenční listina školení
- Školení pracovníků - učební text
- Test znalostí

ČÁST A - ZAŘAZOVÁNÍ PRACÍ (KATEGORIZACE)
- Zařazení do kategorií - návrh opatření
- Zařazení do kategorií - tabulka faktorů

ČÁST A - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
- Oznámení o zařazení objektu/zařízení
- Protokol o posouzení objektu/zařízení

PROVOZNÍ A HAVARIJNÍ ŘÁDY, OSTATNÍ PŘÍKLADY DOKUMENTACE
- Provozní řád vnitřní kanalizace
- Provozní řád skladu pevných hnojiv
- Provozní řád skladu kapalných hnojiv
- Provozní řád skladu přípravků na ochranu rostlin
- Provozní řád skladu nebezpečných chemických látek a přípravků
- Provozní řád skladu ropných látek
- Provozní řád úpravny odpadních vod
- Havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
- Obsah provozního řádu vodovodu podle normy TNV 75 5950
- Obsah provozního řádu kanalizace podle normy TNV 75 6911
- Program použití kalů
- Provozní řád olejového hospodářství (sklad LTO)
- Provozní řád vodovodu
- Provozní řád velkého ZZ - brojleři
- Provozní řád velkého ZZ - krávy
- Provozní řád velkého ZZ - lakovna
- Provozní řád velkého ZZ - plynová kotelna
- Provozní řád zvláště velkého ZZ - skot
- Obsah havarijního plánu k vyplnění podle vyhlášky č. 450/20005 Sb.

ČÁST B - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- Dodatek č. I Basilejské úmluvy
- Doprovodný doklad pro vývoz, dovoz, tranzit odpadů na zeleném seznamu
- Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
- Hlášení - Komunální odpady
- Hlášení - Skládky odpadů
- Hlášení - Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů, sběrových místech a skladech odpadů
- Hlášení - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
- Hlášení o produkci a nakládání s odpady
- Identifikační list nebezpečného odpadu
- Katalog odpadů
- Příklad žádosti o netřídění
- Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem
- Manuál pro vedení evidencí podle zákona o odpadech
- Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
- Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - obce
- Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - mimo obcí
- Školení pracovníků pro nakládání s odpady
- Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
- Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu pro malé a střední podniky
- Evidenční karta odpadu
- POH - příklady vykazovacích tabulek
- Hlášení - elektroodpady
- Metodický pokyn pro zpracování základního popisu odpadů
- Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů
- Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví
- Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů, stanovenou § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH ČR, POH kraje a POH původce

ČÁST C - VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA VOD
- Žádost o povolení k nakládání s vodami
- Žádost o povolení k některým vybraným činnostem
- Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu
- Žádost o udělení souhlasu
- Žádost o vyjádření
- Metodický pokyn k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
- Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)
- Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)
- Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
- Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
- Žádost o povolení k užívání vodních děl
- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
- Poplatkové hlášení / přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (s automatickými výpočty)
- Vzorová žádost o povolení k odběru podzemních vod včetně pasportu studny

ČÁST D OCHRANA OVZDUŠÍ
- Hlášení o halonech
- Návod k souhrnné provozní evidenci VZ a V zdrojů
- Oznámení o výpočtu poplatku
- Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel
- Oznamovací list výrobců,dovozců,vývozců organických rozpouštědel
- Protokol o kontrole účinnosti zpětného odvodu par
- Souhrnná provozní evidence středních zdrojů
- Souhrnná provozní evidence ZV a V zdrojů
- Metodický pokyn pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe vč. příloh č. 1-4
- Roční hmotnostní bilance rozpouštědel

ČÁST E - INTEGROVANÁ PREVENCE
- Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení
- Evidenční list látky ohlašované do IRZ
- Otázky a odpovědi k integrovanému registru znečišťování (díl 1-4)
- Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (díl 1a 2), 3. přepracované vydání, listopad 2005
- Příručka IPPC - Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci

ČÁST F - NAKLÁDÁNÍ S OBALY
- Průvodce systémem EKO-KOM
- Vstupní výkaz o produkci obalů pro společnost EKO-KOM, a.s.
- Metodika vyplňování vstupního výkazu
- Čtvrtletní výkaz o produkci obalů (verze 2.5)
- Metodika vyplňování čtvrtletního výkazu (verze 2.5)
- Metodika označování obalů
- Smlouva o sdruženém plnění (formát PDF)
- Podmínky uvedení obalu na trh
- Stanoviska MŽP k některým druhům"obalů"
- Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu méně než 0,3 tun obalů/rok
- Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech
- Roční výkaz o obalech pro jedno použití
- Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů
- Změny ve značení obalů
- Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg

Časový harmonogram povinností
Tento harmonogram slouží jako pomůcka pro sestavení individuálního harmonogramu povinností na úseku ŽP.

EKO-audit CD - plná verze
Podrobný registr legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologie.

E-book Příručka podnikového ekologa
Kompletní vydání této příručky v elektronické verzi na Doprovodném CD. Publikace je ve formátu PDF a umožňuje prohledávání textů pomocí funkce Hledat. V této elektronické verzi můžete využít novou grafickou úpravu, kdy jsou aktualizační změny v příručce označovány barevně odlišným textem. Pro každou aktualizační periodu v rámci roku je zvolena samostatná barva (jarní, letní, podzimní a zimní aktualizace), lze tak snadno vysledovat vývoj v legislativě podnikové ekologie v průběhu roku.


PRÁVNÍ PŘEDPISY - ČÁST A CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY
- 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 345/2005 Sb., 434/2005 Sb., 222/2006 Sb.
- 10/1999 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 1998, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, ve znění NV č. 114/1999 Sb.
- 114/1999 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 1999, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění NV č. 40/2002 Sb., NV č. 444/2003 Sb.
- 164/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2004, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti (ruší vyhlášku č. 85/1999 Sb.), ve znění vyhlášky č. 10/2006 Sb.
- 219/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 14. dubna 2004, o zásadách správné laboratorní praxe (ruší vyhlášku č. 283/2001 Sb.), ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb.
- 220/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence (ruší vyhlášku č. 302/1998 Sb., 391/2000 Sb.)
- 221/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (ruší vyhlášku č. 301/1998 Sb., 390/2000 Sb.), ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb., 78/2006 Sb., 284/2006 Sb., 540/2006 Sb., 135/2007 Sb.
- 222/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 14. dubna 2004, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí (ruší vyhlášku č. 299/1998 Sb., 316/1998 Sb.), ve znění vyhlášky č. 389/2005 Sb.
- 223/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí (ruší vyhlášku č. 306/1998 Sb., 10/2002 Sb.)
- 231/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 20. dubna 2004, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku (ruší vyhlášku č. 27/1999 Sb.), veznění vyhlášky č. 460/2005 Sb.
- 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (ruší vyhlášku č. 26/1999 Sb.), ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., 28/2007 Sb.
- 234/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 20. dubna 2004, o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
- 426/2004 Sb. VYHLÁŠKA o registraci chemických látek, 12/2006 Sb.
- 427/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka
- 428/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
- 443/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 449/2005 Sb.

- 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 13/2002 Sb., 76/2002 Sb. , 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., 309/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 362/2003 Sb., 167/2004 Sb., 326/2004 Sb., 562/2004 Sb., 125/2005 Sb., 253/2005 Sb., 381/2005 Sb., 392/2005 Sb., 444/2005 Sb., 59/2006 Sb., 74/2006 Sb., 186/2006 Sb.,189/2006 Sb.,222/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb
- 178/2001 Sb. Nařízení vlády ze dne 18. února 2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb., 441/2004 Sb.
- 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ:
- 59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) - platné od 1.6.2006
- 103/2006 Sb. Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu - platné od 1.6.2006
- 250/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
- 254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
- 255/2006 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
- 256/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
PRÁVNÍ PŘEDPISY - ČÁST B NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb. ,320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb., 106/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 314/2006 Sb., 222/2006 Sb.
- 376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.
- 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) , ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., 168/2007 Sb.
- 382/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
- 383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., 294/2005 Sb., 353/2005 Sb.
- 384/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
- 237/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., 353/2005 Sb.
- 184/2002Nařízení vlády ze dne 17. dubna 2002, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
- 99/1992 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.
- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb. (Basilejská úmluva)
- 197/2003 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového hospodářství České Republiky
- 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

PRÁVNÍ PŘEDPISY - ČÁST C OCHRANA A VYUŽITÍ VOD
- 254/2001 ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb.,222/2006 Sb., 342/2006 Sb.
- 137/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 10. června 1999, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
- 431/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
- 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., 620/2004 Sb.
- 470/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 14. prosince 2001, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb., 267/2005 Sb.
- 471/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 14. prosince 2001 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
- 20/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 27. prosince 2001 o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
- 195/2002 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 2. května 2002 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- 225/2002 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 17. května 2002 o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
- 236/2002 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 24. května 2002 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
- 241/2002 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. června 2002 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, 39/2006 Sb., ve znění 209/2007 Sb.
- 292/2002 VYHLÁŠKA MZe ze dne 13. června 2002 o oblastech povodí, ve znění č. 390/2004 Sb.
- 293/2002 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 14. června 2002 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky č.110/2005 Sb.
- 7/2003 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb., 7/2007 Sb.
- 61/2003 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 229/2007 Sb.
- 71/2003 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (ve formátu TXT bez příloh a ve formátu PDF s přílohami), ve znění 169/2006 Sb.
- 103/2003 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. března 2003 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění 219/2007 Sb.
- 159/2003 VYHLÁŠKA ze dne 20. května 2003, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky 168/2006 Sb.
- 125/2004 VYHLÁŠKA ze dne 11. března 2004 kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
- 391/2004 VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
- 142/2005 VYHLÁŠKA o plánování v oblasti vod (předpis ruší: 140/2003 Sb.)
- 450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
- 23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR
- 274/2001 ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., 76/2006 Sb., 127/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb.
- 428/2001 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004, 515/2006 Sb.
- 252/2004 VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004 kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.
- 35/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2004, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhlášky č. 134/2004 Sb.
- 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA , o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 367/2005 Sb.

PRÁVNÍ PŘEDPISY - ČÁST D OCHRANA OVZDUŠÍ
- 86/2002 Sb., Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 385/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 180/2007 Sb.
- 351/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění NV č. 417/2003 Sb.
- 352/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
- 354/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění 206/2006 Sb.
- 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.
- 356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb., 570/2006 Sb.
- 357/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
- 358/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země
- 553/2002 Sb., VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.
- 112/2004 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. února 2004 o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
- 117/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
- 66/2005 Sb. o minim. množství biopaliv v sortimentu benzinů a nafty na trhu ČR
- 362/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2006 o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
- 455/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. září 2006 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
- 362/2006 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
- č. 597/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
- č. 615/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
- 111/1981 Sb., Vyhláška o čistění komínů
- 695/2004 Sb., ZÁKON o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
- 696/2004 Sb., VYHLÁŠKA, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
- 150/2005 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
- 315/2005 Sb. O národním alokačním plánu české republiky na roky 2005 AŽ 2007, ve znění 354/2006 Sb.
PRÁVNÍ PŘEDPISY - ČÁST E INTEGROVANÁ PREVENCE
- 76/2002 ZÁKON ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 437/2004 Sb., 695/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 435/2006 Sb.
- 554/2002 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
- 63/2003 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. ledna 2003 o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
- 368/2003 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. října 2003 o integrovaném registru znečišťování, ve znění 304/2005 Sb.
- 572/2004 VYHLÁŠKA, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

PRÁVNÍ PŘEDPISY - ČÁST F NAKLÁDÁNÍ S OBALY
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., 94/2004 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 Sb., 444/2005 Sb., 66/2006 Sb.
- Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
- Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly
- Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
- Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

PRÁVNÍ PŘEDPISY - OSTATNÍ
- 314/2002 ZÁKON ze dne 13. června 2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
- 388/2002 VYHLÁŠKA ze dne 15. srpna 2002 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., 361/2006 Sb.
- 156/1998 ZÁKON ze dne 12. června 1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ( zákon o hnojivech), ve znění zákona 308/2000 Sb., 147/2002 Sb., 317/2004 Sb., 444/2005 Sb., 553/2005 Sb.
- 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění 476/2000 Sb., 473/2002 Sb., 399/2004 Sb., 91/2007 Sb.
- 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 444/2005 Sb., 553/2005 Sb., 30/2006 Sb.
- 474/2000 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., 209/2005 Sb.
- 399/2004 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv
- 326/2004 ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., 444/2005 Sb., 131/2006 Sb.
- 327/2004 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
- 328/2004 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
- 329/2004 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění 371/2006 Sb.
- 333/2004 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
- 334/2004 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
- 241/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění 121/2005 Sb., 510/2005 Sb., 512/2006 Sb.
- 242/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění 542/2004 Sb., 119/2005 Sb., 515/2005 Sb., 351/2006 Sb., 81/2007 Sb.
- 75/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
- 79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
- 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., 289/1995 Sb., 3/1997 Sb., 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., 161/1999 Sb., 238/1999 Sb., 132/2000 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 168/2004 Sb., 218/2004 Sb., 100/2004 Sb., 387/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 267/2006 Sb.
- 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 452/2005 Sb., 175/2006 Sb., 425/2006 Sb., 96/2007 Sb., 141/2007 Sb.
- 468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
- 166/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění 390/2006 Sb.
- 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce, ve znění 230/2006 Sb., 264/2006 Sb.
- 253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce. Předpis mění: 174/1968 Sb.; 435/2004 Sb.; 65/1965 Sb.; 353/1999 Sb.; 258/2000 Sb.; 111/1994 Sb.; 455/1991 Sb.; 48/1997 Sb.; 219/1999 Sb.; 589/1992 Sb.; 18/1997 Sb.; 361/2003 Sb.; 362/2003 Sb.; 40/2004 Sb., 138/2006 Sb., 264/2006 Sb.
- 48/1982 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
- 123/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., 6/2005 Sb., 413/2005 Sb.
- 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2007 Sb.
- 180/2005 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění
- 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
- 482/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2005 o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění 5/2007 Sb.
- 80/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
- 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 68/2007 Sb.
- 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
- 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- 561/2006 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

27.10.2005 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk