chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
Dokumenty ke stažení - ukázka - nepřihlášený uživatel

Dokumenty z následujícího seznamu můžete ZDARMA získat po přihlášení v pravém menu nebo se zaregistrujte a vyberte si požadovaný dokument:

Služba STANDARD

Kompletní sadu dokumentů včetně publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii si můžete objednat na CD-ROM ZDE>>

Provozní a havarijní řády, příklady ostatní dokumentace

Provozní řád vnitřní kanalizace
Provozní řád skladu pevných hnojiv
Provozní řád skladu kapalných hnojiv
Provozní řád přípravků na ochranu rostlin
Provozní řád nebezpečných chemických látek a přípravků
Provozní řád skladu ropných látek
Provozní řád úpravny odpadních vod
Havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Obsah provozního řádu vodovodu podle normy TNV 75 5950
Obsah provozního řádu kanalizace podle normy TNV 75 6911
Program použití kalů
Provozní řád olejového hospodářství (sklad LTO)
Provozní řád vodovodu
Provozní řád velkého ZZ - brojleři
Provozní řád velkého ZZ - krávy
Provozní řád velkého ZZ - lakovna
Provozní řád velkého ZZ - plynová kotelna
Provozní řád zvláště velkého ZZ - skot
Vzor provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší: Bioplynová stanice
Obsah havarijního plánu k vyplnění podle vyhlášky č. 450/20005 Sb.
Provozní řád čistírny odpadních vod (ČOV)
Provozní řád odlučovače ropných látek
Plán zásad správné zemědělské praxe – chov skotu
Provozní řád sběrného dvora odpadů
Provozní řád zařízení na sběr a výkup odpadů
Provozní řád zařízení na využití odpadů
Provozní řád zařízení na úpravu odpadů (drtící zařízení na stavební odpady)
Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší (drtící zařízení na stavební odpady)
Provozní deník zařízení

Část A - Chemické látky a přípravky

Bezpečnostní pokyny pro práci s žíravými látkami a přípravky
Bezpečnostní pokyny pro práci s vysoce hořlavými látkami a přípravky (organická rozpouštědla)
Bezpečnostní pokyny pro práci s extrémně hořlavými látkami a přípravky (acetylén, PB)
Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (lepidla)
Bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými látkami a přípravky (tvrdokov)
Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (barvy)
Bezpečnostní pokyny pro práci se zdraví škodlivými látkami a přípravky (tvrdidla)
Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými a zdraví škodlivými látkami a přípravky (laky)
Záznam o klasifikaci přípravku
Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
Postup při vzniku mimořádné situace
Výstražné symboly označení nebezpečných vlastností - přehled. Jednotlivé symboly jsou uloženy na CD. Pozn.: pro označování látek a přípravků musí být použity symboly bez písmenného označení v piktogramu)
Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace - přehled. Jednotlivé symboly jsou uloženy na CD v souboru Grafické symboly.doc Pozn.: pro označování látek a přípravků musí být použity symboly bez písmenného označení v piktogramu)
Vzor bezpečnostního listu dle REACH k vyplnění
Protokol, osnova, prezenční listina školení
Školení pracovníků - učební text
Test znalostí - podniková ekologie
 
Informační materiály:
Příručka První kroky pod novým nařízením EU REACH
Příručka REACH
Prospekt k tématu REACH & CLP 2010: Zásadní rok pro registraci a oznámení chemických látek Jednejte hned!
ECHA: Úvodní pokyny k nařízení CLP (CLP je nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí)
Nařízení 1272/2008: Oznámení látek do seznamu klasifikací a označení
Označování a balení dle Nařízení CLP
Novinky chemické legislativy
Nová klasifikace látek a směsí: Nařízení EP a rady EU 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí: 1
Nová klasifikace látek a směsí: Nařízení EP a rady EU 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí: 2
CHLAP: Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
Informace k bezpečnostnímu listu dle nového REACH
 
Bezpečnostní karty (písemná pravidla podle zákona č. 258/2000 Sb.):
Aceton
Acetylén
Fosforečnan sodný
Fridex
Hydroxid sodný
Chemoprén
Iso-propanol
Kyselina sírová
Kyslík
Loctite 270
Loctite 420
Loctite 454
Loctite 480
Mazací tuk
Motorová nafta
Motorový benzín
BK Olej hydraulický Vitam FF46
BK Olej hydraulický Vitam GF32
BK Olej hydraulický Vitam GF46
Olej hydraulický
Oleje motorový, převodový, hydraulický
Propan-butan
Ředidlo S6006
Ředidlo C6000
Savo
Síran železitý
Siřičitan sodný
Styrén
Technicky benzín
Topný olej

Část A - Zařazování prací (kategorizace)

Zařazení do kategorií - návrh na zařazení
Zařazení do kategorií - tabulka

Část A - Prevence závažných havárií

Návrh o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
Protokol o posouzení objektu/zařízení
Metodický MŽP pro "Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností " podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Metodický pokyn MŽP pro "Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B" podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Část B - Odpadové hospodářství

Dodatek č. I Basilejské úmluvy
Doprovodný doklad pro vývoz, dovoz, tranzit odpadů na zeleném seznamu
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
Hlášení - Skládky odpadů
Hlášení - Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů, sběrových místech a skladech odpadů
Hlášení - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Identifikační list nebezpečného odpadu
Katalog odpadů
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem
Dodatek č. I Basilejské úmluvy
Příklad žádosti o netřídění
Manuál pro vedení evidencí podle zákona o odpadech.
Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - obce
Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - ostatní
POH - příklady vykazovacích tabulek
Program odpadového hospodářství původce odpadů
Hlášení - elektroodpady
Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví
Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů, stanovenou § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k vykonávání kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH ČR, POH kraje a POH původce
Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů
Metodický pokyn pro zpracování základního popisu odpadů
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu
Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
Informační pomůcka k problematice nebezpečných odpadů
Sdělení Komise a Radě a Evropskému Parlamentu o Interpretačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech - pojem odpad
Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu
Manuál prevence a minimalizace odpadů pro textilní průmysl
Manuál prevence a minimalizace odpadů pro papírenský průmysl
Manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu pro malé a střední podniky
Manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu pro povrchové úpravy kovů
Manuál pro nakládání s autovraky
Metodický pokyn o postupu při evidenci a prokazování nepřítomnosti PCB v hermeticky uzavřených elektrických zařízeních ve smyslu § 26 a § 27 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Formulář pro vedení průběžné evidence odpadů s integrovaným katalogem odpadů (formát MS Excel)
Sešit MS Excel pro tisk etiket na nebezpečné odpady
 
Studijní materiál: Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech
Studijní materiál: Vedení evidence odpadů při zpracování elektroodpadů a autovraků
Dotazník k prověření úrovně kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP podle § 16 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech
Vnitřní směrnice pro nakládání s odpady
 
Příklady správného vedení evidence a ohlašování odpadů
Příklad 1
Příklad 2
Příklad 3
Příklad 4
Příklad 5
 
Identifikační listy nebezpečných odpadů:
06 01 06 Jiné kyseliny
06 02 05 Jiné alkálie
07 01 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (kal z taveniny plastů)
07 07 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 13 Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 19 Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
11 01 11 Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
12 01 09 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 12 Upotřebené vosky a tuky
12 01 14 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 07 01 Topný olej a motorová nafta
13 08 02 Jiné emulze
14 06 05 Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 13 Brzdové kapaliny
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 07 Olejové filtry
16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01 Olověné akumulátory
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Část C - Využívání a ochrana vod

Metodický pokyn k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)
Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)
Poplatkové hlášení / přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (MS Word)
Poplatkové hlášení za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (MS EXCEL s automatickými výpočty)
Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (MS EXCEL s automatickými výpočty)
Vzorová žádost o povolení k odběru podzemních vod včetně pasportu studny
 
Formuláře pro vyplnění žádostí podle vodního zákona:
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k některým vybraným činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o vyjádření
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
Oznámení o užívání stavby vodního díla
Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací a obnovy vodního díla
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Část D - Ochrana ovzduší

Metodický pokyn pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
Příloha č. 1 k metodickému pokynu pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
Příloha č. 2 k metodickému pokynu pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
Příloha č. 3 k metodickému pokynu pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
Příloha č. 4 k metodickému pokynu pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe
Tabulka chladiv
 
Metodický pokyn ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 2008
 
Užitečné pomůcky pro souhrnnou provozní evidenci a poplatky za zdroje znečišťování ovzduší:
Převod souřadnic GPS
Výpočet tepla podle paliva
Emisní faktory pro spalovací zdroje
Emisní faktory pro čerpací stanice
 
Prezentace ze semináře k problematice ISPOP

Část E - Integrovaná prevence a IRZ

Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (příloha č. 1 vyhlášky č. 554/2002 Sb.)
Příručka IPPC - Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci
IPPC - Výklady k příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci: Kategorie 4 – Chemický průmysl
IZR - Příručka pro ohlašování
IZR - Otázky a odpovědi k IRZ: 1. část
IZR - Otázky a odpovědi k IRZ: 2. část
IZR - Otázky a odpovědi k IRZ: 3. část
IZR - Otázky a odpovědi k IRZ: 4. část (specifické případy: zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ)
IZR - Otázky a odpovědi k IRZ: 5. část (specifické případy)
Aktuální dokumenty k tématu Integrovaný registr znečišťování (odkaz na http://www.irz.cz/obsah/dokumenty)

Část F - Nakládání s obaly

Průvodce systémem EKO-KOM
Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů
Roční výkaz o obalech pro jedno použití
Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech
Návod k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalu na základě vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalu a ohlašování údajů z této evidence.
Vstupní výkaz o produkci obalů pro společnost EKO-KOM, a.s.
Metodika vyplňování vstupního výkazu
Čtvrtletní výkaz o produkci obalů
Metodika vyplňování čtvrtletního výkazu
Metodika označování obalů
Podmínky uvedení obalu na trh
Smlouva o sdruženém plnění (formát PDF)
Stanoviska MŽP k některým druhům"obalů" (zip formát obsahuje jednotlivá stanoviska)
Změny ve značení obalů
Výjimka ze zákona pro producenty obalů do 300 kg ročně
Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení § 5 zákona o obalech
Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona o obalech
Příklad technické dokumentace k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech
Souhrnná zpráva z ověření správnosti výkazů o produkci obalů do EKO-KMOu (jsou zde uvedeny nejčastější chyby zjištěné při auditech správnosti ohlašování produkce obalů).

30.10.2012 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk