chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - D - Ochrana ovzduší

Přehled předpisů

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

18.3.2009 ETeam
Ochrana ovzduší - obsah kapitoly Příručky ekologa

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ
PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Tato část se věnuje problematice ochrany ovzduší upravené zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Jsou zde popsány postupy při kategorizaci zdrojů, zjišťování emisních limitů, podmínky a způsoby zjišťování emisí znečišťujících látek, poplatky za znečišťování ovzduší, povinnosti provozovatelů, vedení evidence a mnohé další informace z problematiky ochrany ovzduší.

Příručka pro oblast životního prostředí (D - ochrana ovzduší) - Obsah:

1.0 Úvod
2.0 Základní pojmy
3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob
3.1 Paliva
4 Ochrana ovzduší
4.0 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší
4.0.1 Mobilní zdroje znečišťování
4.0.2 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
4.1 Spalovací stacionární zdroje, podmínky provozování, emisní limity
4.1.1 Základní pojmy pro bod 4.1
4.1.2 Emisní limity a podmínky jejich plnění
4.1.3 Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů spalujících alternativní palivo
4.1.4 Podmínky provozu malých spalovacích zdrojů
4.1.5 Přechodná ustanovení pro bod 4.1
4.2 Ostatní stacionární zdroje - stanovení emisních limitů, podmínek provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do jednotlivých kategorií (NV č. 615/2006 Sb.)
4.2.1 Základní pojmy pro bod 4.2 (§ 2 vyhlášky č. 615/2006 Sb.)
4.2.2 Kategorizace zdrojů (§ 3 vyhlášky č. 615/2006 Sb.)
4.2.3 Emisní limity a podmínky provozování zdrojů (§ 4 vyhlášky č. 615/2006 Sb.)
4.2.4 Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (§ 5 vyhlášky č. 615/2006 Sb.)
4.3 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity
4.3.1 Seznam znečišťujících látek a obecné emisní limity
4.4 Přípustná úroveň znečištění ovzduší
4.5 Zvláštní ochrana ovzduší, smogové situace
4.6 Zjišťování znečišťujících látek
4.6.1 Způsob zjišťování emisí a technické prostředky pro měření emisí znečišťujících látek
4.6.1.1 Jednorázové měření
4.6.1.1.1 Provedení jednorázového měření
4.6.1.1.2 Vyhodnocení jednorázového měření
4.6.1.2 Kontinuální měření
4.6.1.2.2 Vyhodnocení kontinuálního měření
4.6.1.3 Výpočet množství vypouštěných znečišťujících látek
4.6.1.4 Měření tmavosti kouře
4.6.1.5 Zjišťování pachových látek
4.6.1.6 Měření emisí azbestu
4.6.1.7 Měření u jmenovitě určených zdrojů
4.6.1.8 Protokol o autorizovaném měření, závěry rozptylových studií a odborných posudků
4.7 Autorizace
4.8 Ostatní stacionární zdroje emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu
4.8.1 Základní pojmy bod 4.8
4.8.2 Kategorie těkavých organických látek
4.8.3 Kategorie zdrojů a emisní limity
4.8.4 Postup stanovení obecných emisních limitů
4.8.5 Požadavky na stávající zdroje
4.8.6 Požadavky na nové zdroje
4.8.7 Požadavky při provozu stávajících a nových zdrojů
4.8.8 Způsob měření a zjišťování emisí
4.8.9 Dodržování emisních limitů, emisních stropů a redukčního plánu
4.8.10 Bilance spotřeby rozpouštědel a provozní řád
4.8.11 Postup a způsob oznámení
4.8.12 Značení produktů obsahujících organická rozpouštědla
4.8.13 Skladovací zařízení v terminálech
4.8.14 Plnění mobilních kontejnerů v terminálech
4.8.15 Mobilní kontejnery
4.8.16 Plnění skladovacích zařízení čerpacích stanic
4.8.17 Podmínky provozu čerpacích stanic
4.8.18 Měření emisí a dodržování limitů při skladování a distribuci benzinu
4.8.19 Přechodná ustanovení pro bod 4.8
5.0 Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování
5.1 Zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťování
5.2 Malé stacionární zdroje znečišťování
6.0 Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší
6.1 Provozní evidence a poskytování údajů
6.2 Provozní evidence u spaloven odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu
6.3 Hlášení a odstraňování havárií a poruch
6.4 Provozní řády
6.5 Registry informačního systému kvality ovzduší
6.6 Evidence zdrojů
7.0 Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší
7.1 Stanoviska a povolení podle stavebního zákona
7.2 Ostatní povolení
7.3 Náležitosti žádosti o stanovisko a žádosti povolení
8.0 Spalování odpadu a odpadních olejů
9.0 Poplatky za znečišťování ovzduší
9.1 Způsob a výše stanovení poplatku
9.2 Rozhodnutí o výši poplatků, stanovení záloh
9.3 Oznamovací povinnosti
9.4 Odklad placení části poplatků za znečišťování ovzduší
9.5 Prominutí nebo doplacení části poplatku za znečišťování ovzduší
10.0 Ochrana ozonové vrstvy země - regulované látky
10.1 Zákaz výroby regulovaných látek
10.2 Povolení výjimky ze zákazu používání hydrochlorfluoruhlovodíků
10.3 Dovoz a vývoz regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují
10.4 Znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku
10.4.1 Kontroly zařízení obsahující regulované látky, měření úniků regulovaných látek
10.5 Používání nových látek a výrobků
10.6 Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti
10.7 Evidence, vykazování a registr regulovaných látek
10.8 Ohlašování halonových instalací
10.9 Poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují
11.0 Ochrana klimatického systému země
11.1 Nástroje ochrany klimatického systému Země
11.2 Povinnosti provozovatelů při ochraně klimatického systému Země
11.3 Emise látek ovlivňujících klimatický systém Země
12.0 Opatření k nápravě a sankce
12.1 Opatření k nápravě a zákaz provozu stacionárního zdroje
12.2 Opatření k nápravě při zacházení s regulovanými látkami
12.3 Sankce
13.0 Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší
13.1 Oprávnění kontrolních orgánů
14.0 Společná, přechodná a zrušovací ustanovení
15.0 Seznam souvisejících právních předpisů

Příloha č. 1 Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární zdroje (Příloha č. 1 zákona č. 86/2002 Sb.)
Příloha č. 2 (Zrušeno zákonem 92/2004 Sb.)
Příloha č. 3 (Zrušeno zákonem 92/2004 Sb.)
Příloha č. 4 (Zrušeno zákonem 92/2004 Sb.)
Příloha č. 5 (Zrušeno zákonem 92/2004 Sb.)
Příloha č. 6 (Zrušeno zákonem 92/2004 Sb.)
Příloha č. 7 Kódy kombinované nomenklatury 99 a popisy vybraných látek ovlivňujících klimatický systém Země (skleníkových plynů) (Příloha č. 10 zákona č. 86/2002 Sb.)
Příloha č. 8 Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování může orgán obce svým nařízením ve svém územním obvodu zakázat (Příloha č. 11 zákona č. 86/2002 Sb.)
Příloha č. 9 Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu ostatních zdrojů (Příloha č. 1 NV č. 615/2006 Sb.)
Příloha č. 10 Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.)
Příloha č. 11 Náležitosti žádosti o povolení (Příloha č. 13 NV č. 356/2002 Sb.)
Příloha č. 12 Seznam znečišťujících látek a jejich stanovených skupin a jejich obecné emisní limity (Příloha č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb.)
Příloha č. 13 Limity přípustné tmavosti kouře a emisní limity pro pachové látky (Příloha č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb.)
Příloha č. 14 Emisní faktory vybraných ostatních zdrojů (Příloha č. 4 vyhlášky č. 356/2002 Sb.)
Příloha č. 15 Zvláště velké zdroje znečišťování a četnost jednorázového měření emisí u těchto zdrojů (Příloha č. 14 vyhlášky č. 356/2002 Sb.)
Příloha č. 16 (zrušena vyhl. č. 363/2006 Sb. k 1. 8. 2006)
Příloha č. 17 (zrušena vyhl. č. 363/2006 Sb. k 1. 8. 2006)
Příloha č. 18 Seznam stálých a proměnných údaju tvořících provozní evidenci (Příloha č. 9 vyhlášky č. 356/2002 Sb.)
Příloha č. 19 Vzor formuláře o počtu užívaných halonových instalací a množství obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona (Příloha č. 8 vyhlášky č. 358/2002 Sb.)
Příloha č. 20 Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky (Příloha č. 1 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 21 Emisní limity pro oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje (Příloha č. 2 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 22 Stupně odsíření (Příloha č. 3 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 23 Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje (Příloha č. 4 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 24 Emisní limity pro plynové turbiny (Příloha č. 5 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 25 Emisní limity pro zdroje ke spalovaní více druhů paliv (Příloha č. 6 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 26 Účinnost spalování paliv a přípustná koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách u malých spalovacích zdrojů (Příloha č. 7 NV č. 146/2007 Sb.)
Příloha č. 27 Přehled činností (Příloha č. 1 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 28 Podmínky provozu, prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity vybraných zdrojů znečišťování ovzduší (Příloha č. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 29 Redukční plán (Příloha č. 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 30 Roční hmotnostní bilance rozpouštědel (Příloha č. 4 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 31 Značení produktů s obsahem organických rozpouštědel (definovaných v § 2 písm. i) vyhlášky 355/2002 Sb.) (Příloha č. 5 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 32 Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel (podle § 2 písm. i) vyhlášky č. 355/2002 Sb.) těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem (Příloha č. 6 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 33 Oznamovací list výrobců a dovozců / vývozců organických rozpouštědel (podle § 2 písm. i) vyhlášky č. 355/2002 Sb.), těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem (netýká se benzinu) (Příloha č. 7 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 34 Požadavky na skladovací zařízení terminálů (Příloha č. 8 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 35 Požadavky na zařízení pro plnění a stáčení (Příloha č. 9 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 36 Požadavky na zařízení pro spodní plnění, sběr par a ochranu před přeplněním silničních cisternových vozidel (Příloha č. 10 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 37 Požadavky na stávající stacionární zdroje znečišťování ovzduší z hlediska emisních limitů a podmínek provozu (pokud pro tyto zdroje neplatí emisní limity a ustanovení vyhlášky č. 355/2002 Sb.) (Příloha č. 11 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 38 Podmínky provozu čerpacích stanic (Příloha č. 12 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 39 Protokol o kontrole účinnosti zpětného odvodu par (Příloha č. 13 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 40 Používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidel (Příloha č. 14 vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
Příloha č. 41 Stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek (Příloha k vyhlášce č. 362/2006 Sb.)

14.1.2008 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk