chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - C - Využití a ochrana vod

Přehled předpisů

Oblast vodovodů a kanalizací

Ostatní

18.3.2009 ETeam
Využití a ochrana vod - obsah kapitoly Příručky ekologa

PŘÍRUČKA PRO VYUŽITÍ A OCHRANU VOD
PODLE ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH 

VODOVODY A KANALIZACE
PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Část Využití a ochrana vod se zabývá zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Upravuje jednotlivé povinnosti při nakládání s vodami např. povolení k odběru povrchových a podzemních vod, měření množství jakosti vod, ochrana vodních zdrojů a jakosti vod, poplatky za odběry, vypouštění a znečišťování vod, problematika vodovodů a kanalizací.

Příručka pro oblast životního prostředí (C - Ochrana a využití vod) - Obsah:

1.0 Úvod
2.0 Definice pojmů
3.0 Nakládání s vodami
3.1 Základní povinnosti (§ 5 zákona)
3.2 Obecné nakládání s povrchovými vodami (§ 6 zákona)
3.2.1 Užívání povrchových vod k plavbě (§ 7 zákona)
3.3 Povolení, souhlas a vyjádření
3.3.1 Povolení (§ 8 zákona)
3.3.1.1 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
3.3.1.2 Povolení k některým činnostem (§ 14 zákona)
3.3.1.3 Stavební povolení k vodním dílům (§ 15 zákona)
3.3.1.4 Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 zákona)
3.3.2 Souhlas (§ 17 zákona)
3.3.3 Vyjádření (§ 18 zákona)
3.3.4 Vodoprávní evidence
3.4 Stav povrchových a podzemních vod (§ 21 zákona)
3.5 Způsob a četnost měření množství a jakosti vody
3.5.1 Povinné osoby
3.5.2 Měření množství a jakosti odebírané povrchové nebo podzemní vody
3.5.3 Měření množství a jakosti vod k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
3.5.4 Měření množství a jakosti podzemních vod čerpaných za účelem snižování jejich hladiny
3.5.5 Měření množství a jakosti odebírané vody, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod, nebo vody, která je vyhrazeným nerostem
3.5.6 Měření množství a jakosti v ostatních případech
3.5.7 Rozsah, způsob a četnost předávání výsledků měření správcům povodí
3.6 Plánování v oblasti vod (§ 23 - 26 zákona)
3.6.1 Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí
3.6.2 Plán hlavních povodí České republiky (§ 24 zákona)
3.6.3 Plány oblastí povodí (§ 25 zákona)
3.6.4 Programy opatření (§ 26 zákona)
4.0 Ochrana vodních poměrů, vodních zdrojů a množství vod
4.1 Ochrana vodních poměrů (§ 27 zákona)
4.1.1 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (§ 28 zákona)
4.1.2 Podzemní vody (§ 29 zákona)
4.2 Ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30 - 31 zákona)
4.3 Citlivé oblasti (§ 32 zákona)
4.4 Zranitelné oblasti (§ 33 vyhlášky č. 103/2003 Sb.)
4.5 Povrchové vody využívané ke koupání (§ 34 zákona)
4.6 Podpora života ryb (§ 35 zákona)
4.7 Ochrana množství vod (§ 36 - 37 zákona)
5.0 Ochrana jakosti vod
5.1 Odpadní vody (§ 38 zákona)
5.2 Závadné látky (§ 39 zákona)
5.2.1 Vymezení pojmů
5.2.2 Povinnosti při nakládání se závadnými látkami (§ 39 zákona)
5.3 Náležitosti nakládání se závadnými látkami (§ 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)
5.4 Havarijní plány - plány opatření pro případ havárie
5.4.1 Náležitosti havarijního plánu (§ 5 vyhlášky č. 450/2001 Sb.)
5.4.2 Upřesnění ke zpracování havarijního plánu (§ 6 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)
5.5 Havárie (§ 40 zákona)
5.5.1 Povinnosti při havárii (§ 41 zákona)
5.5.1.1 Způsob a rozsah hlášení havárií (§ 41 odst. 2 zákona, § 7 vyhlášky)
5.5.2 Opatření k nápravě (§ 42 zákona)
5.5.2.1 Bezprostřední odstraňování příčin havárie (§ 9 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)
5.5.2.2 Zneškodňování havárie (§ 10 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)
5.5.2.3 Odstraňování následků havárie (§ 11 vyhlášky č. 450/2005 Sb.)
6.0 Vodní toky, správa povodí
6.1 Koryta vodních toků (§ 44 zákona)
6.1.1 Změny koryta vodního toku (§ 45 zákona)
6.1.2 Ochrana vodních toků a jejich koryt (§ 46 zákona)
6.2 Správa vodních toků (§ 47 zákona)
6.2.1 Správci vodních toků (§ 48 zákona)
6.2.2 Oprávnění při správě vodních toků (§ 49 zákona)
6.3 Povinnosti související s vodními toky (§ 50-53 zákona)
6.3.1 Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků (§ 50 zákona)
6.3.2 Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků (§ 51 zákona)
6.3.3 Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi
6.4 Správa povodí (§ 54 zákona)
7.0 Vodní díla
7.1 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků (§ 56 zákona)
7.2 Užívání vodních děl jinými osobami (§ 57 zákona)
7.3 Ochrana vodních děl (§ 58 zákona)
7.4 Povinnosti vlastníků vodních děl (§ 59 zákona)
7.5 Vstup na pozemky sousedících s vodním dílem (§ 60 zákona)
7.6 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (§ 61 zákona)
7.7 Povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu (§ 62 zákona)
8.0 Ochrana před povodněmi
8.1 Povodně (§ 64 zákona)
8.2 Povodňová opatření (§ 65 zákona)
8.3 Záplavová území (§ 66 zákona)
8.4 Omezení v záplavových územích (§ 67 zákona)
8.5 Území určená k rozlivům povodní (§ 68 zákona)
8.6 Území ohrožená zvláštními povodněmi (§ 69 zákona)
8.7 Stupně povodňové aktivity (§ 70 zákona)
8.8 Povodňové plány (§ 71 zákona)
8.9 Povodňové prohlídky, předpovědní a hlásná povodňová služba
8.10 Povodňové zabezpečovací práce
8.11 Povodňové orgány a ostatní účastníci ochrany před povodněmi
8.12 Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně
8.13 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi
9.0 Poplatky
9.1 Platba za odebrané množství podzemní vody (§ 88 zákona)
9.1.1 Výpočet výše zálohy, výpočet poplatku
9.1.2 Poplatkové přiznání
9.2 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 89 zákona)
9.2.1 Poplatek za znečištění
9.2.2 Poplatek z objemu
9.2.3 Sledování, měření, evidence, rozbory a kontrola znečištění odpadních vod (§ 91-92 zákona)
9.2.4 Poplatkové hlášení, výše záloh, poplatkové přiznání (§ 93-95 zákona, vyhl. č. 293/2002 Sb.)
9.2.5 Odklad placení poplatků, prominutí části poplatků (§ 96-98 zákona)
9.2.6 Správa poplatků (§ 99 zákona)
9.3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 100 zákona)
9.4 Platba za odebrané povrchové vody (§ 101 zákona)
9.5 Penále (§ 103 zákona)
10.0 Výkon státní správy
10.1 Obecní úřady a újezdní úřady (§ 105 zákona)
10.2 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ministerstva
10.3 Česká inspekce životního prostředí (§ 112 zákona)
10.4 Vodoprávní řízení (§ 115 zákona)
11.0 Sankce - přehled pokutovaných porušení
11.1 Pokuty za nedovolené odběry vod (§ 117 zákona)
11.2 Pokuty za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod (§ 118 zákona)
11.3 Pokuty za nedovolené nakládání se závadnými látkami (§ 119 zákona)
11.4 Pokuty za porušení dalších povinností (§ 116 zákona)
11.5 Pokuty za opakované porušení povinností (§ 123 zákona)
11.6 Upuštění od pokuty (§ 125 zákona)
11.7 Přestupky na úseku vodního hospodářství (§ 34 zákona č. 200/1990 Sb.)
12.0 Společná a přechodná ustanovení (§ 126 - 127 zákona)
13.0 Předpisy zrušené vodním zákonem
14.0 Vodovody a kanalizace
14.1 Související základní pojmy
14.2 Práva a povinnosti provozovatele
14.2.1 Omezení nebo přerušení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod
14.3 Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod
14.3.1 Způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod
14.4 Dodávky vody a měření
14.4.1 Měření dodávané vody
14.4.2 Určení množství odebrané vody bez měření
14.5 Odvádění odpadních vod
14.5.1 Měření odváděných odpadních vod
14.5.2 Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření
14.6 Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok
14.6.1 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
14.6.2 Přeložky vodovodů a kanalizací
14.7 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
15.0 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod
15.1 Související základní pojmy
15.2 Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací
15.2.1 Stanovení emisních limitů
15.2.2 Dodržení emisních limitů
15.2.3 Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění

Příloha č. 1 Zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky
Příloha č. 2 Minimální požadovaná četnost laboratorního měření jakosti odebíraných vod
Příloha č. 3 Žádost o povolení k nakládání s vodami (pouze na CD)
Příloha č. 4 Žádost o povolení k některým vybraným činnostem (pouze na CD)
Příloha č. 5 Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu (pouze na CD)
Příloha č. 6 Žádost o udělení souhlasu (pouze na CD)
Příloha č. 7 Žádost o vyjádření (pouze na CD)
Příloha č. 8 Směrná čísla roční potřeby vody
Příloha č. 9 Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace
Příloha č. 10 Náležitosti kanalizačního řádu
Příloha č. 11 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod
Příloha č. 12 Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění
Příloha č. 13 Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu
Příloha č. 14 Zrušeno
Příloha č. 15 Zrušeno
Příloha č. 16 Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek, stanovení aplikačních pásem a skupin půd ohrožených erozí
Příloha č. 17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (pouze na CD)
Příloha č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (pouze na CD)
Příloha č. 19 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (pouze na CD)
Příloha č. 20 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (pouze na CD)
Příloha č. 21 Žádost o povolení k užívání vodních děl (pouze na CD)
Příloha č. 22 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (pouze na CD)
Příloha č. 23 Poplatkové Hlášení / Přiznání za zdroj znečišťování (vypouštění odpadních vod) (pouze na CD)
Příloha č. 24 Obsah havarijního plánu (podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.)
Příloha č. 25 Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek pro účely vedení záznamů podle § 39 odst. 6 zákona a identifikační údaje a vlastnosti závadných látek uváděné v seznamu závadných látek v havarijním plánu (Příloha k vyhlášce č. 450/2005 Sb.)

14.1.2008 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk