chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - A - Chemické látky a přípravky

Přehled předpisů

Přímo uplatnitelný předpis Evropské unie

Chemické látky a přípravky na pracovištích

Oblast prevence závažných havárií

18.3.2009 ETeam
Chemické látky a přípravky - obsah kapitoly Příručky ekologa

PŘÍRUČKA PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

V této části příručky naleznete komplexní řešení problematiky managementu chemických látek a přípravků. Část je určena všem uživatelům, výrobcům, dovozcům a distributorům chemických látek a přípravků. 

Součástí je databáze TOXI, kde naleznete seznam klasifikovaných nebezpečných látek a přípravků dle zákona č. 356/2003 Sb. s možností vyhledávání, úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích včetně souvisejících vyhlášek, pokyny pro klasifikaci látek a přípravků, vedení evidence o dovozu, výrobě či distribuci, pokyny pro balení a označování nebezpečných látek a přípravků. Dále je popsána problematika chemických látek a přípravků na pracovištích, související riziko práce a kategorizace prací. Závěr této části je věnován prevenci závažných havárií.

1. ČÁST A: NOVÝ ZÁKON O CHLP PODLE ZÁKONA Č. 356/2003 SB. O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH a PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Obsah:

Nakládání s chemickými látkami a přípravky (1. Část A: nový zákon o CHLP)

Úvod
Stručný přehled povinností s odkazy na jednotlivé kapitoly
1.0 Základní pojmy a rozdělení chemických látek a přípravků
1.1. Základní pojmy a zkratky
1.2 Rozdělení chemických látek a přípravků (§ 2 odst. 5)
2.0 Klasifikace, registrace, správná laboratorní praxe
2.1 Klasifikace látek a přípravků (§ 3 zákona)
2.1.1 Klasifikace látek
2.1.2 Klasifikace přípravků
2.1.2.1 Hodnocení nebezpečnosti přípravků vyplývající z jejich fyzikálně-chemických vlastností (§ 4 zákona)
2.1.2.2 Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví (§ 5 zákona)
2.1.2.3 Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí (§ 6 zákona)
2.1.3 Nové hodnocení nebezpečnosti přípravků (§ 7 zákona)
2.1.4 Zkoušení látek a přípravků (§ 8 zákona)
2.2 Správná laboratorní praxe (§ 9 zákona)
2.3 Registrace (§ 10-18 zákona)
2.3.1 Výjimky z povinnosti registrace (§ 11 zákona)
2.3.2 Plná registrace (§ 12 zákona)
2.3.3 Omezená registrace (§ 13 zákona)
2.3.4 Následné informace (§ 14 zákona)
2.3.5 Zvláštní podmínky registrace (§ 15 zákona)
2.3.6 Látky vyrobené mimo území Evropských společenství (§ 16 zákona)
2.3.7 Obchodní tajemství (§ 17 zákona)
2.3.8 Registrace polymerů (§ 18 zákona)
3.0 Balení, označování, bezpečnostní list
3.1 Balení látek a přípravků (§ 19 zákona)
3.1.1 Náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli
3.2 Označování látek a přípravků (§ 20 zákona)
3.2.0 Náležitosti označování nebezpečných látek a nebezpečných přípravků
3.2.0.1 Názvy nebezpečných látek v nebezpečných přípravcích
3.2.0.2 Volba výstražného symbolu
3.2.0.3 Volba R a S vět
3.2.1 Označování látek
3.2.2 Označování přípravků
3.2.3 Výjimky z označování látek a přípravků (§ 21 zákona)
3.2.4 Další podrobnosti k označování látek a přípravků (§ 22 zákona)
3.2.5 Označování některých skupin nebezpečných látek a nebezpečných přípravků (§ 8 a 10 vyhlášky č. 232/2004 Sb.)
3.2.6 Rozměry označení
3.3 Bezpečnostní list (§ 23 zákona)
3.3.1 Bezpečnostní list pro látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné
3.3.2 Bezpečnostní list pro přípravky, které nejsou klasifikované jako nebezpečné
3.3.3 Informace k platnosti a tvorbě bezpečnostních listů podle současného chemického zákona
3.3.4 Změny v bezpečnostním listu od 1. června 2007

4.0 Hodnocení rizika látek, uvádění na trh nebo do oběhu, vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látek a přípravků
4.1 Hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí
4.1.1 Hodnocení rizika registrovaných látek (§ 24 zákona)
4.1.2 Hodnocení rizika látek uvedených v národním seznamu prioritních látek (§ 25 zákona)
4.2 Uvádění vybraných nebezpečných látek a přípravků na trh nebo do oběhu (§ 26 zákona)
4.3 Vývoz a dovoz nebezpečných látek a nebezpečných přípravků (§ 27 zákona)
5.0 Oznamování nebezpečných látek, vedení evidence a národní seznam prioritních látek
5.1 Oznamování nebezpečných látek (§ 28 zákona)
5.1.1 Množství nad 1 000 tun
5.1.2 Množství 10 - 1 000 tun
5.2 Vedení evidence
5.3 Národní seznam prioritních látek (§ 29 zákona)
6.0 Výkon státní správy, sankce
6.1 Výkon státní správy (§ 30 zákona)
6.1.1 Ministerstvo životního prostředí (§ 31 zákona)
6.1.2 Ministerstvo zdravotnictví (§ 32 zákona)
6.1.3 Česká inspekce životního prostředí (§ 33 zákona)
6.1.4 Krajský úřad (§ 34 zákona)
6.1.5 Krajská hygienická stanice (§ 35 zákona)
6.1.6 Celní úřad (§ 36 zákona)
6.1.7 Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků (§ 37 zákona)
6.2 Sankce a nápravná opatření (§ 38 zákona)
7.0 Ochrana zdraví při práci - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
(§ 44a-b zákona č. 258/2000 Sb.)
7.1 Obecné povinnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
7.2 Věkové omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
7.3 Zajištění odborně způsobilou osobou
7.4 Požadavky na skladování nebezpečných chemických látek a přípravků
7.5 Evidence vysoce toxických látek
7.6 Odborná způsobilost (§ 44b zákona č. 258/2000 Sb.)
8.0 Bezpečnost práce a požární ochrana
8.1 Povinnosti vedoucích zaměstnanců
8.2 Povinnosti zaměstnanců
8.3 Bezpečnost při manipulaci a skladování
8.4 Zásady bezpečné práce s těkavými chemickými látkami a přípravky
8.5 Zásady práce s žíravými chemickými látkami a přípravky
8.6 Zásady práce s toxickými chemickými látkami
8.7 Požární ochrana
8.8 Souhrn zásad bezpečného zacházení s chemickými látkami a přípravky
(vhodné pro použití ve vnitřních předpisech)
9.0 Úvod do toxikologie
9.1 Základní pojmy
9.2 Stupnice jedovatosti
9.3 Cesty vstupu toxických látek - absorpce
9.4 Příznaky akutních otrav - nespecifická symptomatologie
9.4.1 Poruchy dýchání
9.4.2 Poruchy krevního oběhu
9.4.3 Poruchy vědomí
9.4.4 Poruchy termoregulace
9.4.5 Křeče
9.5 Dekontaminace
9.6 Všeobecná předlékařská opatření (první pomoc)
9.6.1 Technika umělého dýchání
9.6.2 Technika nepřímé masáže srdce
9.6.3 První pomoc při šoku
9.6.4 První pomoc při krvácení
9.6.5 První pomoc při úrazu popálením a opařením
10.0 Postup v případě havárie
10.1 Základní opatření v případě úniku látek
11.0 Školení pracovníků
12.0 Pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a přípravků
12.1 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
12.1.2 Opatření k ochraně zdraví při používání osobních ochranných pracovních prostředků
12.2 Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu
12.3. Kategorizace prací
12.3.1 Rizikové práce
12.3.2 Evidence rizikových prací
12.3.3 Zařazení prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb.
13.0 REACH
13.1 Úvod
13.2 Vysvětlení některých pojmů, kterým je potřebné rozumět
13.3 Jaké jsou hlavní zásady systému uplatněného nařízením REACH?
13.3.1 Registrace látek
13.3.2 Obsah registrační dokumentace
13.3.3 Přechodné období registrace zavedených látek
13.3.4 Předregistrace zavedených látek
13.3.5 Povinné sdílení informací
13.3.6 IUCLID 5, poplatky
13.3.7 Bezpečnostní list
13.3.8 Práva a povinnosti následných uživatelů
13.3.9 Povolování látek
13.3.10 Omezení a zákazy látek a přípravků
13.3.11 Seznam klasifikací a označení látek
13.3.12 Seznam harmonizované klasifikace látek
13.3.13 Kontrola a vymáhání povinností
13.3.14 Příslušný orgán členského státu
13.4 Co by měli výrobci, dovozci a uživatelé látek znát a plnit v nejbližší době?
13.4.1 Identifikace povinností osob, identifikace látek
13.4.2 Kontrola a doplnění bezpečnostních listů
13.4.3 Povinnost zpřístupnit informace zaměstnancům
13.4.4 Povinnost registrace nových, nezavedených látek
13.4.5 Předregistrace
13.4.6 Práce ve fórech pro výměnu informací o vlastnostech látek
13.4.7 První etapa registrace zavedených látek
13.5 Postupové diagramy

Prevence závažných havárií podle zákona č. 59/2006 Sb. (2. Část A: závažné havárie)

1.0 Úvod
1.1 Přechodná ustanovení, důležité skutečnosti a termíny (§ 41 zákona)
2.0 Základní pojmy (§ 2 zákona)
3.0 Posouzení objektu či zařízení - základní zjištění rozsahu povinností (§ 3-4 zákona)
3.1 Podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B (§ 3 zákona)
3.2 Protokol o nezařazení (§ 4 zákona)
4.0 Povinnosti provozovatele
4.1 Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B (§ 5-6 zákona)
4.2 Analýza a hodnocení rizik závažné havárie (§ 7 zákona, § 2 vyhlášky č. 256/2006 Sb.)
4.3 Bezpečnostní program prevence závažné havárie (§ 8-9 zákona, § 3-4 vyhl. č.256/2006 Sb.)
4.4 Bezpečnostní zpráva (§ 10-11 zákona, § 5-6 vyhlášky č. 256/2006 Sb.)
4.5 Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie (§ 12 zákona)
4.6 Omezení informace o nebezpečné látce v bezpečnostní zprávě (§ 13 zákona)
4.7 Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení (§ 14-15 zákona, vyhláška č. 250/2006 Sb.)
4.7.1 Analýza možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekty nebo zařízení (§ 2 vyhlášky č. 250/2006 Sb.)
4.7.2 Režimová opatření (§ 3 vyhlášky č. 250/2006 Sb.)
4.7.3 Fyzická ostraha (§ 4 vyhlášky č. 250/2006 Sb.)
4.7.4 Technické prostředky (§ 5 vyhlášky č. 250/2006 Sb.)
4.8 Změny v objektu nebo zařízení (§ 16 zákona)
4.9 Způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování (§ 9 vyhl.č.256/2006Sb.)
5.0 Havarijní plánování
5.1 Vnitřní havarijní plán (§ 17 zákona, § 7 vyhlášky č. 256/2006 Sb.)
5.2 Vnější havarijní plán (§ 18-20 zákona)
6.0 Účast veřejnosti a informování veřejnosti
6.1 Účast veřejnosti při projednávání bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu (§ 22-24 zákona)
6.2 Informování veřejnosti (§ 25 zákona, § 10 vyhláška č. 256/2006 Sb.)
6.3 Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie (§ 26 zákona, vyhl. č. 255/2006 Sb.)
7.0 Uvádění nových objektů nebo zařízení do užívání (§ 21 zákona)
8.0 Výkon státní správy
8.1 Orgány státní správy (§ 27-33 zákona)
8.2 Provádění kontroly (§ 34 zákona)
8.3 Práva a povinnosti zaměstnanců provádějících kontrolu (§ 35 zákona)
8.4 Správní delikty a pokuty (§ 36-38 zákona)
9.0 Společná ustanovení (§ 39-40 zákona)

Přílohy k částem A-nový zákon a A-závažné havárie

Příloha č. 1 Související právní předpisy ke dni aktualizace
Příloha č. 2 Zrušeno.
Příloha č. 3 Expoziční limity nebezpečných látek v ovzduší pracovišť
Příloha č. 4 Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek (příloha č. 1 zákona č. 59/2006 Sb.)
Příloha č. 5 Protokolární záznam o posouzení objektu/zařízení podle zákona č. 59/2006 Sb.
Příloha č. 6 Výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností (příloha č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb.)
Příloha č. 7 Návrh zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A či B podle zákona č. 59/2006 Sb.
Příloha č. 8 Podrobný obsah bezpečnostního listu (příloha vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Příloha č. 9 R a S věty (příloha č. 5 a 6 vyhlášky č. 232/2004 Sb.)
Příloha č. 10 Oznamování o výrobě a dovozu nebezpečných látek (příloha č. 2 vyhlášky č. 220/2004 Sb.)
Příloha č. 11 Evidence nebezpečných látek a přípravků (příloha č. 1 vyhlášky č. 220/2004 Sb.)
Příloha č. 12 Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno (příloha č. 1 vyhlášky č. 221/2004 Sb.)
Příloha č. 13 Označování některých skupin nebezpečných přípravků (příloha č. 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.)
Příloha č. 14 Označování výrobků obsahujících azbest (příloha č. 8 vyhlášky č. 232/2004 Sb.)
Příloha č. 15 Další požadavky na označování látek a přípravků (příloha č. 9 a 10 vyhlášky č. 232/2004 Sb.)
Příloha č. 16 Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace
Příloha č. 17 Kritéria vymezující závažnou havárii podle jejích následků pro zpracování informace o vzniku a následcích závažné havárie (příloha č. 3 zákona č. 59/2006 Sb.)
Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.)
Příloha č. 19 Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie (příloha č. 2 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.)
Příloha č. 20 Seznam kódů pro sestavení konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie (příloha č. 3 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.)
Příloha č. 21 Návod pro vyplnění poznámek (příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.)
Příloha č. 22 Postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.)
Příloha č. 23 Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.)
Příloha č. 24 Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.)
Příloha č. 25 Obsah částí a kapitol dokumentu o posouzení bezpečnostní zprávy (Příloha č. 4 k vyhl. č. 256/2006 Sb.)
Příloha č. 26 Postup zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.)
Příloha č. 27 Obsah kapitol dokumentu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování (Příloha č. 6 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.)
Příloha č. 28 Obsah informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.)

14.1.2008 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk