chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny ISPOP v roce 2011

Od začátku roku 2011 se rozběhl nový informační systému ISPOP.

Pracovníci CENIA doporučují všem ohlašovatelům, aby se podrobně seznámili s jednotlivými manuály. Manuály jsou dostupné na webu ISPOP. Letos se počítá s šestinásobným nárůstem ohlašovatelů (odhad je třicet tisíc), tudíž lze předpokládat přetíženou telefonní linku a nebude velký prostor pro vaše individuální dotazy.

Přístup do systému ISPOP bude mít ohlašovatel, ověřovatel (tj. úřady) a nově zmocněnec. Jeden subjekt = jedna registrace subjektu, nezávisle na počtu provozoven, ekologů atd. Vlastník přístupových údajů, tzv. správce subjektu, bude mít možnost přidělovat další přístupové údaje. Registrace provozoven je nutná pouze pro agendy IRZ a pro oblast ochrany ovzduší. Pro tyto dvě agendy budou k dispozici dva odlišné formuláře a dvě odlišné IČP (Identifikační Číslo Provozovny). Pozor neplést s IČO přiděleným živnostenským úřadem!

Autorizaci bude možno provádět elektronickým podpisem nebo formou listinného potvrzení, a to do 5 dnů. Rozhodujícím bude v tomto případě datum, resp. razítko pošty, které se rovná datu podání. Elektronický podpis se vkládá vždy úplně nakonec, tj. před odesláním. Pokud vložíte elektronický podpis do prázdného formuláře, případně do rozpracované práce, bude elektronický podpis znehodnocen.

Telefonická podpora na čísle 267 225 267 bude sloužit pouze pro technické problémy. V souvislosti s náběhem nového systému byl "starý" ISPOP mimo provoz v době od 17. prosince 2010.

Podání hlášení znamená ve stručnosti stáhnout si příslušný formulář (hlášení). Případně můžeme využít formulář vlastní, ale pozor na datový standard! Přehled datových standardů je k dispozici na stránkách ISPOP. Vyplníme pouze formuláře relevantní vzhledem k naší činnosti. Termíny hlášení vyplývají z příslušných složkových zákonů.

 

PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP V ROCE 2011 HLÁSÍ:

  • ohlašovatelé, kteří hlásí dle zákona o ovzduší
  • ohlašovatelé, kterým vznikla povinnost hlásit za rok 2010 do IRZ
  • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010 za rok 2009
  • E-PRTR (příloha č.1 nařízení 166/2006/ES)

V roce 2012 se přidají ti, kteří jsou povinni hlásit dle složkových zákonů, do IRZ a nově i problematiku obalů.

Výběr aktualit z portálu ISPOP

28. 1. 2011: Povolení vyskakovacích oken a JavaScriptu pro stažení PDF formulářů a jejich správné fungování

Pro stažení PDF formuláře je nutné v internetovém prohlížeči povolit otevírání tzv. vyskakovacích oken. Návod popisující postup povolení vyskakovacích oken v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox je dostupný zde.

Pro správné fungování PDF formulářů je nutné mít v programu Adobe Reader povolený JavaScript. JavaScript je možné povolit buď v Adobe Reader, nebo v internetovém prohlížeči (např. v Internet Explorer). Postup povolení JavaScriptu přímo v okně internetového prohlížeče a také v programu Adobe Reader je dostupný zde.

 

24. 1. 2011: Registrační formulář - fyzické osoby podnikající podle zvláštního zákona

Fyzické osoby podnikající podle zvláštního zákona (živnostenský zákon) tzn. disponují IČ (identifikačním číslem), vybírají na začátku registračního formuláře druhou položku - Fyzická osoba podnikající dle zvláštního zákona - náhled zde. V případě, kdy fyzická osoba podnikající dle zvláštního zákona zaškrtne v registračním formuláři kolonku Fyzická osoba, bude žádost o registraci zamítnuta.

 

24. 1. 2011: Informace k zasílání protokolů o měření emisí

Protokoly o měření emisí dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší  se nepodávají prostřednictvím ISPOP, ale po předchozí dohodě místně příslušnému orgánu ochrany ovzduší.

 

21. 1. 2011: V účtech ohlašovatelů jsou již vloženy provozovny dle zákona o ochraně ovzduší

V účtech ohlašovatelů v ISPOP jsou již vloženy provozovny dle zákona o ochraně ovzduší.  Prosíme ohlašovatele, aby si ve svém účtu zkontrolovali údaje o provozovnách.

Od nabytí  účinnosti vyhlášky č. 205/2009 Sb. přiděluje identifikační číslo provozovny (IČP) ISPOP (nikoliv KÚ nebo ORP). Každé  IČP, za které se podává hlášení, musí být v systému registrováno k příslušnému IČ (subjektu). Pokud nebude v systému vazba IČ a IČP nalezena, nebude hlášení do systému přijato. V případě, že bude nutné měnit IČP, si ohlašovatel založí novou provozovnu s novým IČP s vazbou na IČ ohlašovatele.

 

18. 1. 2011: Změna údajů u subjektu v uživatelských účtech

V uživatelských účtech v systému ISPOP je dostupná možnost editace údajů u subjektu v záložce "Správa subjektu" ⇒ "Změna subjektu". Prosíme uživatele, aby v případě potřeby změnili název subjektu a další údaje (právní formu, e-mailovou adresu a telefonní číslo). 

 

17. 1. 2011: Nastavení internetového prohlížeče pro správné fungování webové aplikace ISPOP

Některým uživatelům v intranetových sítích, které využívají proxy servery, se nezobrazuje korektně okno pro přihlášení do webové aplikace ISPOP. Návod pro nastavení internetového prohlížeče Internet Explorer a Mozilla Firefox naleznete zde.

 

11. 1. 2011: Informace pro provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší

Koncem roku 2010 byly z CENIA do datových schránek a poštou rozeslány přístupové údaje pro ohlašování poplatků podle § 19 zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Administrativní chybou byly tyto přístupové údaje rozeslány také některým provozovatelům malých zdrojů, které jsou v evidenci městských úřadů a magistrátů vykonávajících zároveň činnost úřadů obcí s rozšířenou působností.

Prosíme, považujte toto přidělení přístupových údajů za bezpředmětné. Podle platné legislativy ohlašují provozovatelé malých zdrojů poplatky i nadále standardním způsobem (listinně) zasláním příslušnému úřadu obce.

 

7. 1. 2011: Informace pro provozovatele středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší

Provozovny, které budou ohlašovat souhrnnou provozní evidenci a oznámení o poplatku zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2010 budou mít k dispozici předvyplněné formuláře F_OVZ_SPOJ na svých účtech k 15. 1. 2011.  

Seznam stávajících provozoven dle zákona o ovzduší je dostupný ke stažení zde.

Důležité upozornění:

Provozovny, které již mají v tomto seznamu prostřednictvím ISPOP přidělené IČP nelze registrovat jako nové provozovny a používat pro jejich ohlášení jiné IČP než v seznamu uvedené.

Viz text vysvětlivky v položce Identifikační číslo provozovny (IČP) v příloze č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.:

„Identifikační číslo provozovny (IČP) - označení provozovny, ve které je provozován jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší. IČP je přidělováno prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí."

5. 1. 2011: Informace pro ohlašovatele o výhodách používání elektronického podpisu

Elektronický podpis je elektronický identifikační údaj autora (odesílatele), který je připojen k elektronickému dokumentu.

Elektronický podpis zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) integritu a autenticitu dat. V české legislativě je elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) označovaný termínem zaručený elektronický podpis.

Pro elektronickou komunikaci s institucemi veřejné správy, a v tomto případě i se systémem ISPOP, je nutné použít zaručený elektronický podpis poskytovaný některou z certifikačních autorit České republiky.

V aplikaci ISPOP je možné využít  zaručený elektronický podpis při odesílání elektronických dokumentů - registrace subjektu a hlášení.

Elektronicky podepsaná registrace subjektu - po přijetí elektronicky podepsané registrace subjektu proběhne kontrola e-podpisu, registrace je schválena a poté odešle ISPOP na kontaktní adresu uvedenou v žádosti o registraci subjektu e-mail s přístupovými údaji k účtu uživatele.                                                                                                                                                                                                                                              

Elektronicky podepsané hlášení - po přijetí elektronicky podepsaného hlášení proběhne kontrola e-podpisu a poté je hlášení bez prodlevy autorizováno, tzn. po potvrzení autorství je přijato systémem. Pokud je registrace či hlášení podepsáno elektronicky, neprobíhá autorizace dodatečně, ale informace o autorství je uložena přímo v elektronickém dokumentu.

Pro přijetí do aplikace ISPOP musí být elektronický podpis:

1. zřízen některou ze 3 certifikačních autorit
2. vázán k danému subjektu - IČ v podpisu musí odpovídat IČ subjektu (výjimkou jsou externí zmocněnci, kteří jsou povinni doložit zmocnění plnou mocí)
3. přiložen až po všech úpravách v dokumentu (jestliže po vložení e-podpisu byly v dokumentu provedeny nějaké úpravy, je tím podpis zneplatněn a dokument nebude autorizován).


Výhody elektronického podpisu
okamžitá autorizace (souhlas, schválení zaslaného dokumentu) - při použití zaručeného elektronického podpisu nemusí ohlašovatel tisknout listinné potvrzení a  zajišťovat podpis oprávněné osoby; ohlašovatel je ušetřen následné návštěvy České pošty spojené s odesláním listinného potvrzení
časová úspora - v případě použití zaručeného elektronického podpisu nevzniká po odeslání dokumentu časová prodleva způsobená nutným zasláním listinného potvrzení a následnou kontrolou operátorem ISPOP (kontrola spočívá ve spárování podaného elektronického dokumentu s listinnou autorizací)
elektronický podpis je nenapodobitelný, protože prostředky potřebné pro elektronické podepisování můžou být výhradně kontrolovány podepisující se osobou.
Více informací o výhodách používání elektronického podpisu naleznete zde.

30. 12. 2010: Informace pro ohlašovatele, kteří obdrželi přístupové údaje do informačního systému ISPOP

Zaslané přístupové údaje, které jste obdrželi nebo v průběhu ledna 2011 obdržíte, slouží k přihlášení do systému ISPOP. Přístupové údaje byly rozeslány subjektům, které plnily v předcházejících letech ohlašovací povinnost dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (souhrnná provozní evidence a hlášení o poplatcích za znečišťování ovzduší zasílané v listinné podobě příslušnému úřadu). Pokud Vám za rok 2010 nevznikla povinnost ohlašovat, či pokud máte přihlašovací údaje z roku 2010, považujte zaslané přístupové údaje do systému ISPOP za bezpředmětné. Registrace v systému ISPOP nezakládá žádnou ohlašovací povinnost.

28. 12. 2010: Přístupové údaje

Provozovatelům středního, velkého a zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší, kteří dosud nejsou zaregistrovaní v ISPOP, ale již podávali hlášení souhrnné provozní evidence a poplatků v listinné podobě na příslušný úřad, budou přístupové údaje zaslány z datové schránky MŽP v průběhu ledna 2011 do jejich datových schránek. V případě, že datovou schránku nemají, budou přístupové údaje zaslány poštou. Je doporučeno, aby si tito ohlašovatelé překontrolovali své údaje ve svých účtech a případně provedli změnu.

Ohlašovatelé, kteří již hlásili prostřednictvím ISPOP v roce 2010, se mohou stávajícími přístupovými údaji přihlásit do 30. 4. 2011 - do stejné doby si budou muset vytvořit "nový" účet (jednoduchým postupem dle návodu, který bude uveden zde). Toto opatření je vzhledem ke změnám v aplikaci ISPOP nutné. Za případné komplikace se omlouváme.

Ostatním ohlašovatelům je doporučeno se zaregistrovat prostřednictvím formuláře zde. V připravované novele zákona č. 25/2008 Sb. bude ustanovena povinnost registrace.

8.1.2011 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk