chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Přehled současné legislativy v oblasti odpadů

V pořadí již dvacátá Statistická ročenka životního prostředí České republiky podává ucelený pohled na stav životního prostředí u nás. V oddílu A3, věnovaném odpadům, nalezneme přehled současné legislativy.

S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon byl novelizován několika dalšími zákony. Úplné znění zákona o odpadech bylo vydáno zákonem č. 106/2005 Sb., ve kterém jsou již transponovány směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Do konce roku 2009 pak tento zákonný předpis prošel ještě dalšími sedmnácti novelizacemi. Mezi významné novelizace patří zákon číslo 25/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., a č. 297/2009 Sb.

S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost rovněž nový zákon číslo 477/2001 Sb., o obalech, který byl podstatněji novelizován zákonem číslo 94/2004 Sb. a č. 66/2006 Sb. Dne 1. 8. 2009 vstoupil v platnost zákon číslo 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.

K praktickému uplatnění zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů, a zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, vstoupily v platnost rovněž prováděcí předpisy k těmto zákonům (tab).

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou v plném souladu s právními předpisy ES.

Novelizovaný zákon č. 185/2001 Sb. (euronovela zákona o odpadech) zavedl novou definici odpadu a některých základních pojmů. Zachovává pouze dvě kategorie odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní. V oblasti skládkování odpadů v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. zavedl obdobně jako v EU pouze tři skupiny skládek: skupina S - inertní odpad (S - IO), skupina S - ostatní odpad (S - OO) a skupina S - nebezpečný odpad (S - NO).

Ročenka vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu. Její plné znění naleznete na www.cenia.cz.

Zdroj: Cenia

 

PŘEHLED PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Vyhláška MŽP Novelizovaná vyhláškou
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 502/2004 Sb.
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) č. 503/2004 Sb.č. 168/2007 Sb.č. 374/2008 Sb.,
č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě č. 504/2004 Sb.
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady č. 41/2005 Sb.č. 294/2005 Sb.č. 353/2005 Sb.č. 351/2008 Sb.č. 478/2008 Sb.,
č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg.kg-1 (o nakládání s PCB)  
č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků č. 505/2004 Sb.č. 353/2005 Sb.
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Další prováděcí předpisy
Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, zrušená zákonem č. 66/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence č. 641/2004 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitosti plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

Autor/ři: -jhm-

29.4.2011 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk