chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Havarijní plán

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán, zaznamenávat a archivovat provedená opatření.

Povinnost:

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán, zaznamenávat a archivovat provedená opatření.

Předpisy:

§ 39 odst. 2 vodního zákona, vyhláška č. 450/2005 Sb.

Komentář:

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:

  1. vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen "havarijní plán"). Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení,
  2. provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

Zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu se rozumí nakládání s látkami  v zařízení s celkovým množstvím nad 500 l nebo v obalech s celkovým množstvím nad 1000 l včetně. O toto zacházení se nejedná, je-li nakládáno s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních prostředků a při přímé aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Zacházením se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody se rozumí zacházení s nebezpečnou závadnou látkou nebo zvlášť nebezpečnou závadnou látkou v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do povrchových vod. Množstevní limity:

  • zvlášť nebezpečné závadné látky v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím nad 10 l nebo v pevném skupenství nad 15 kg nebo v obalech s celkovým množstvím nad 15 l,
  • nebezpečné závadné látky v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím nad 100 l nebo v pevném skupenství nad 150 kg nebo v obalech s celkovým množstvím nad 150 l,

O toto zacházení se nejedná, je-li nakládáno s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních prostředků, nebo s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci.

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Seznam nebezpečných závadných látek (dále jen "nebezpečné látky") a zvlášť nebezpečných závadných látek (dále jen "zvlášť nebezpečné látky") je uveden v příloze C2.

Obsah havarijního plánu je stanoven vyhláškou č. 450/2005 Sb. Problematika havarijních plánů přesahuje rámec tohoto průvodce a je podrobně řešena v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí včetně vzoru havarijního plánu.

Osnova havarijního plánu je uvedena v e-Doplňcích, příloha eC1. Vzor havarijního plánu je k dispozici v on-line Průvodci podnikovou ekologií.


Doporučení:

Uvedený článek je převzat z elektronické publikace Průvodce podnikovou ekologií, která Vám nabízí snadné řešení problematiky podniku a životního prostředí.

Publikace zahrnuje:

- Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
- Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
- INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
- Filtrování povinností podle Vašich činností
- Tvorba individuálních registrů právních požadavků - ideální pro EMS
- Možnost sestavení vlastní příručky
- Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
- EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku
- Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace

Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst kompletní publikaci nebo využít efektivní dotazníky a na základě Vašich činností vybrat pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají. INFOservis za Vás hlídá legislativní změny a pravidelně Vás informuje o jejich dopadech.

Kompletní přehledy povinností s komentáři a dalšími informacemi naleznete také v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii.

3.9.2009 Envi Group s.r.o.
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk