chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Etikety a identifikační listy 2015

Označování nebezpečných odpadů - nová úprava: § 13 odst. 2 podle novelizovaného zákona o odpadech:

Označování nebezpečných odpadů 

Nová úprava: § 13 odst. 2 podle novelizovaného zákona o odpadech:

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení č. 1272/2008 - CLP) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Platnost je od 1.10.2015. V přechodných ustanoveních novely je stanoveno, že označení podle původního znění zákona (např. použití ADR symbolů) je možné ponechat do 31.12.2015.

Kategorizace odpadů - volba nebezpečné vlastnosti: 

Novelou zákona o odpadech byla zrušena příloha č. 2 (Seznam nebezpečných vlastností) a platí příloha přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech). Hlavním důvodem pro nahrazení přílohy III rámcové směrnice o odpadech je hlavně ukončení platnosti "staré" klasifikace pro chemické směsi a tedy doplnění aktuálně platných H-vět k jednotlivým nebezpečným vlastnostem odpadů. Také došlo k jejich přeznačení (z H na HP). Pro kategorizaci nebezpečných odpadů (zejména zbytků chemických látek a směsí) lze tedy použít novelizovanou přílohu III směrnice 2008/98/ES (viz tabulka 1). Podrobnosti pro zařazení na základě jednotlivých H-vět jsou uvedeny v plném znění přílohy III směrnice.

Tabulka 1: Přehled nebezpečných vlastností podle zákona o odpadech a podle novelizované evropské směrnice: 

Původní příloha č. 2 zákona o odpadech Příloha III směrnice 2008/98/ES
nebezpečná vlastnost nebezpečná vlastnost dotčené H-věty
H1 Výbušnost HP 1 Výbušné H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241
H2 Oxidační schopnost HP 2 Oxidující H270, H271, H272
H3-A Vysoká hořlavost HP 3 Hořlavé H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261
H3-B Hořlavost
H4 Dráždivost HP 4 Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči H314, H315, H318, H319
H5 Škodlivost zdraví HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí H370, H371, H335, H372, H373, H304
H6 Toxicita HP 6 Akutní toxicita H300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332
H7 Karcinogenita HP 7 Karcinogenní H350, H351
H8 Žíravost HP 8 Žíravé H314
H9 Infekčnost HP 9 Infekční odpady obsahující nebezpečné  mikroorganismy nebo jejich toxiny
H10 Teratogenita HP 10 Toxické pro reprodukci H360, H361
H11 Mutagenita HP 11 Mutagenní H340, H341
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu EUH029, EUH031 a EUH032
H13 Senzibilita HP 13 Senzibilizující H317, H334
H14 Ekotoxicita HP 14 Ekotoxický odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí
H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl H205, EUH001, EUH019, EUH044

Identifikační listy nebezpečných odpadů

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.    

5.11.2015 ENVIGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk