chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekologická újma se týká většiny subjektů včetně obcí a úřadů

Ekologická újma od 1. 1. 2013

Do 1. 1. 2013 je povinna většina organizací splnit novou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologické újmy (EÚ) podle zákona 167/2008 Sb. o EÚ a nařízení vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik EÚ.  

Jak postupovat v souladu s nařízením č. 295/2011 Sb. a související legislativou vztahující se k ekologické újmě?  

Provozovatelé uvedených činností musí mít zpracované hodnocení rizik a v případě kontroly ČIŽP jej přeložit. Bez tohoto hodnocení není možné činnost provozovat! Povinnost hodnocení rizik se vztahuje na všechny subjekty, které provozují stanovenou činnost bez ohledu na soukromou či veřejnou povahu, nebo ziskový či neziskový charakter.

Mimo firem se újma tak týká i obcí, úřadů a institucí! Mezi dotčené činnosti tedy např. patří provozování kotelny nad 300kW, sběrného dvoru, ČOV, nakládání s nebezpečnými látkami nad 2000kg, kompostárny, skládky, odběry podzemních vod a další!

Více o této problematice naleznete ZDE>>

 

Nabídka řešení:

EKOnoviny Vám nabízejí několik možností řešení této povinnosti:

A) Interaktivní formulář pro vlastní zpracování základního hodnocení rizik. Cena formuláře je 750 Kč + DPH. Objednávka ZDE>>

B) Zpracování základního hodnocení rizik formou služby. Cena 2.900 Kč + DPH/ 1 provozovna.  Objednávka ZDE>>

C) Seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA: hodnocení rizik a finanční zajištění - 24.1.2013 Praha Cena 1.983 Kč + DPH  Objednávka ZDE>>  

 

 


 

Koho se ekologická újma týká? Dotčenými subjekty jsou všichni provozovatelé činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.:

 • provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních,
 • odběr povrchových vod,
 • odběr podzemních vod,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení,
 • zacházení se závadnými látkami,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení (střední a větší zdroje),
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého.

 

10.1.2013 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk