chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Balení a označování odpadů

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy stanovují specifické požadavky na balení a označování odpadů, zejména nebezpečných.

Před podzimní novelou vyhlášky číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se některé z těchto požadavků vztahovaly pouze na provozovatele zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Nyní se stanovené požadavky na shromažďovací prostředky týkají všech původců odpadů.

BALENÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Balení nebezpečných odpadů se řídí zejména § 13 odst. 1 zákona o odpadech a § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Další požadavky přinášejí zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., a Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).

Balení nebezpečných odpadů tedy musí přiměřeně vyhovovat několika požadavkům. Obaly musí být především konstruovány tak, aby z nich jejich obsah nemohl samovolně unikat, materiál použitý na zhotovení obalů a uzávěrů nesmí být obsahem porušován a nesmí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny. Obal při běžném způsobu zacházení musí být odolný proti poškození a nesmí docházet k samovolnému uvolnění uzávěru. Uzávěry určené k opakovanému použití musí být konstruovány tak, aby po otevření bylo možné uzávěr opět zavřít a obsah z nich neunikal. Logickým požadavkem je, aby se obaly nebezpečných látek a přípravků lišily od obalů běžně používaných k balení poživatin, pitné vody a léků. Nesmí také vypadat jako hračky.

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou podle vyhlášky sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Musejí přitom splňovat technické požadavky dané samotnou vyhláškou, zákonem o odpadech a rovněž předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).

Kombinace požadavků těchto právních norem dává pro shromažďovací prostředky odpadů základní technické požadavky. Mezi nimi je například stanoveno, že se mají tvarově, barevně nebo popisem odlišovat od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů. Jsou-li shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory mají zajistit ochranu odpadů před povětrnostními vlivy a musí také být odolné vůči chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny.

V případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, přidávají se požadavkům vyhlášky, zákona a dalších norem ještě požadavky předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dohoda ADR, RID). Shromažďovací prostředky pro komunální odpad pak musí odpovídat příslušným technickým normám (například ČSN EN 840).

Shromažďovací prostředky určené pro odpady s obsahem azbestu a odpady ze spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách musí ochránit prostředí druhotnou prašností. Toho lze dosáhnout buď konstrukcí samotného prostředku nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny. Dalším specifickým druhem jsou odpady ze zdravotnických zařízení - jejich shromažďovací prostředky mají zajistit bezpečnost při obsluze a čištění a možnost dezinfekce po vyprázdnění.

Obecným požadavkem platným pro všechny prostředky je, aby umístěný odpad chránily před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostřed.

VÝBĚR A UMÍSTĚNÍ

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění prostředku je třeba brát v úvahu bezpečnost při jeho obsluze, požární bezpečnost a snadnou manipulaci, tj. možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

Identifikační list shromažďovaného odpadu má být umístěn v blízkosti shromažďovacího prostředku nebo místa, nebo přímo na nich. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu.

Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu, případně může sám být přepravním obalem. Možné je také umístění nebo vyprázdnění do skladu, do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a dezinfekci.

Nebezpečné vlastnosti odpadů jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o odpadech. Odpady mohou mít stejné nebezpečné vlastnosti jako chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis (zákon č. 35/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií). Nastane-li tato situace, pak se na shromažďování nebezpečných odpadů vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování chemických látek a přípravků.

Do podzimní novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. se požadavky na shromažďovací prostředky týkaly jen provozovatelů zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Nyní, po novele, se týkají všech původců odpadů.

OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny. Tuto povinnost stanovuje § 13 odst. 2 zákona o odpadech a § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 zákona pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 (tj. vlastnosti: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, toxicita, žíravost, infekčnost, ekotoxicita) se označují grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí ADR, Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží RID). Jiné nebezpečné odpady se označují nápisem "nebezpečný odpad".

Vedle těchto požadavků na označení je stanovena ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, další podmínka: na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

AUTOR: Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group, s. r. o.


Pravidelně vám přinášíme přehled povinností firem v oblastech odpadového hospodářství, včetně odkazů na prováděcí předpisy. Uvedený článek pochází z publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii. Více informací na www.envigroup.cz

 

Seznam nebezpečných vlastností odpadu

 

Kód

Nebezpečná vlastnost odpadu

H1

Výbušnost

H2

Oxidační schopnost

H3-A

Vysoká hořlavost

H3-B

Hořlavost

H4

Dráždivost

H5

Škodlivost zdraví

H6

Toxicita

H7

Karcinogenita

H8

Žíravost

H9

Infekčnost

H10

Teratogenita

H11

Mutagenita

H12

Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

H13

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

H14

Ekotoxicita


Doporučení:

Pohodlné řešení těchto povinností naleznete v efektivním Průvodci podnikovou ekologií, ve kterém získáte kromě podrobných informací a návodů k řešení také soustu užitečných vzorů a příkladů provozní dokumentace. Jako napříkad provozní řády, havarijní plány, identifikační listy nebezpečných odpadů, vzory žádostí, aplikaci na tiks etiket pro odpady, aplikaci pro evidenci odpadů a sestavení ročního hlášení a soustu dalších dokumentů.

Publikace zahrnuje:

- Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
- Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
- INFO@servis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
- Filtrování povinností podle Vašich činností
- Tvorba individuálních registrů právních požadavků - ideální pro EMS
- Možnost sestavení vlastní příručky
- Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
- EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku
- Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace

Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst kompletní publikaci nebo využít efektivní dotazníky a na základě Vašich činností vybrat pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají. INFO@servis za Vás hlídá legislativní změny a pravidelně Vás informuje o jejich dopadech.

Kompletní přehledy povinností s komentáři a dalšími informacemi naleznete také v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii.

9.6.2009 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk