EKOHELP

Katalog odpadů

Top  Next

KATALOG ODPADŮ

KATALOG ODPADŮ

 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

06 Odpady z anorganických chemických procesů

07 Odpady z organických chemických procesů

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09 Odpady z fotografického průmyslu

10 Odpady z tepelných procesů

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z  povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

12 Odpady z  tváření a z  fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13 Odpady olejů a odpady kapalných  paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14 Odpady  organických rozpouštědel, chladiv  a  hnacích médií  (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z  výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

20 Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru

Vysvětlivky

Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými

 

Právní předpisy:

 

185/2001 Sb.Zákon o odpadech
1013/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1013/2006 o přepravě odpadů
850/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
1195/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
333/2011Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
1179/2012 Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
715/2013 Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
1357/2014Nařízení Komise (EU) č. ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

 

Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech:

 

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
341/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
374/2008 Sb.Vyhláška o přepravě odpadů
170/2010 Sb.Vyhláška o bateriích a akumulátorech  
321/2014 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
352/2014 Sb. Nařízení vlády Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
248/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 

Hledat chemické látky  Registr chemických látek CHEMAX  Seminář  EKOHelp - ekologický software  Bezpečnostní list