chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 

Po dlouhém čekání a několika "zaručených" termínech vydání je konečně vydána novela prováděcí vyhlášky 383/2001 Sb.

číst celé >>
23.3.2016 ENVI GROUP

Změny odpadové legislativy se týkají i průběžné evidence a hlášení odpadů. Nově bude povinné uvádět i čísla provozoven a zařízení.

číst celé >>
18.3.2016 ENVI GROUP

Firma, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek, je povinna provést jeho posouzení (protokol o nezařazení nebo návrh na zařazení do skupiny A/B).

číst celé >>
18.2.2016 ENVI GROUP

I v roce 2016 ohlašují údaje prostřednictvím ISPOP všechny subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle jednotlivých složkových předpisů. Přinášíme aktuální přehled ohlašovacích povinností.

číst celé >>
3.2.2016 ENVI GROUP, ISPOP

Sdělení odboru odpadů MŽP k zajištění minimálních ohlašovacích povinností povinných osob v oblasti ohlašování zařízení a přidělování identifikačních čísel zařízení (IČZ).

číst celé >>
3.2.2016 Autor: MŽP, ENVI GROUP

Mladiství žáci opět smí nakládat s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi!

číst celé >>
3.2.2016 Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Původce a oprávněná osoba jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na něm musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Požadavky pro označení i obsah ILNO se však v 2016 výrazně změní!

číst celé >>
23.1.2016 Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Pro vybrané látky či směsi musí být zpracována písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (NCHLS)

číst celé >>
23.1.2016 Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Cílem návrhu zákona je implementace evropského nařízení č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR.

číst celé >>
15.1.2016 ENVIgroup

Označování nebezpečných odpadů - nová úprava: § 13 odst. 2 podle novelizovaného zákona o odpadech:

číst celé >>
5.11.2015 ENVIGroup

Senátem schválená (12.8.15) novela zákona o odpadech má dopad i na značení odpadů. Grafické symboly budou již jen podle CLP!!! Přesnější způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů bude řešit novela vyhlášky 383/2001 Sb.

číst celé >>
1.9.2015 Envigroup

Zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností by měl řešit oblast nakládání s použitými výrobky, které doposud spadaly pod tzv. režim zpětného odběru, nyní stanovený zákonem o odpadech (elektro, baterie, apod.).

číst celé >>
17.12.2014 www.caoh.cz

Poslaneckou sněmovnou i Senátem prošel návrh novely zákona o odpadech, který přináší zásadní změny v oblasti odpadového hospodářství - mimo jiné zákaz skládkování od roku 2024.

číst celé >>
7.12.2014 www.ihned.cz

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí byl zakotven v legislativě EU směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Nyní je uvedená směrnice nahrazena směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu je transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

číst celé >>
12.10.2014 EKOHELP

Zpráva se zpracovává kvůli relevantním informacím ...

číst celé >>
17.9.2014 www.ihned.cz

Vyšla novela zákona o odpadech

Dne 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.    

číst celé >>
12.9.2014 EKOHELP

Dne 29. července byly ve Sbírce zákonů publikovány nové předpisy, které mění některé stávající prováděcí předpisy k zákonu o ovzduší:

číst celé >>
7.9.2014 EKOHELP

Princip "znečišťovatel platí", který prosazuje Evropská unie, se zdá být vhodný hlavně pro postihování průmyslových podniků, vypouštějících jedy. Dá se však aplikovat i na oblast spotřebního průmyslu.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

Prezident podepsal novelu zákona o obalech, která stanovuje cíle recyklace odpadů z obalů do roku 2016.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

Česká obchodní inspekce pokračuje ve zvýšené míře v kontrolách zaměřených na plnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Jak na živnostníky, kteří neplní povinnosti původců odpadů? Města to řeší informacemi na webových stránkách, letáky, a nakonec i pokutami.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Výkup elektroodpadu »na vlastní triko«, tedy bez součinnosti se systémem, který nastavil stát, se nemusí vyplatit. Nedávno to poznala společnost Sound & Vision, s. r. o.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Přijetí ekoauditové novely zákona o odpadech vyvolalo několik novel vyhlášek. Po vnějším připomínkovém řízení je další z nich a týká se pneumatik.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Nové znění právní normy přináší konkrétní změny v praktickém životě "odpadáře".

číst celé >>
17.12.2013 Envi Group s.r.o.

Podle zákona o ovzduší se od 1. ledna 2014 budou moci na trh uvádět pouze kotle, které splní přísnější emisní požadavky.

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Do vnějšího připomínkového řízení předalo ministerstvo návrh změny dvou vyhlášek - o podrobnostech nakládání s odpady a o katalogu odpadů.

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Novela zákona mění náležitosti smluv o dodávkách vody a další oblasti.

číst celé >>
30.10.2013 vodarenstvi.cz

Ohlašovací období ISPOP od 2. 12. 2012 do 2. 4. 2013 proběhlo úspěšně. Převážná většina uživatelů si již osvojila práci v systému včetně stažení, vyplnění a odeslání formuláře.

číst celé >>
30.9.2013 odpady.ihned.cz

Přinášíme stručný výtah změn, které přináší tak zvaná ekoauditová novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.

číst celé >>
31.7.2013 odpady.ihned.cz

Skončilo připomínkové řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Již půl roku by měl mít každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracováno hodnocení rizika ekologické újmy. Týká se to téměř všech firem.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Novela zákona o integrované prevenci posiluje ochranu životního prostředí před znečištěním průmyslem.

číst celé >>
29.4.2013 odpady.ihned.cz

Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přistupuje k problematice pachových látek výrazně odlišným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb.

číst celé >>
29.4.2013 odpady.ihned.cz

Novela byla publikována jako zákon č. 69/2013 Sb. a přináší v řadě oblastí nové požadavky na provozovatele zařízení spadajících do působnosti integrované prevence (IPPC) i subjekty státní správy. Rovněž se rozšiřuje okruh činností, pro jejichž provoz bude nutné disponovat integrovaným povolením.

číst celé >>
18.4.2013 ETeam

ECHA vyzvala potencionální registranty i následné uživatele, aby si na jejich stránkách ověřili, zda jimi vyráběná, dovážená, resp. používaná látka je již registrována.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Od vstupu nařízení REACH v platnost je Evropě výrazně bezpečnější. Tvrdí to nedávno zveřejněná zpráva Evropské komise, zkoumající účinnost nařízení REACH po pěti letech.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Fotovoltaické panely ze solárních elektráren zařadila novela zákona o odpadech mezi zařízení, podléhající povinnosti zpětného odběru.

číst celé >>
5.3.2013 MŽP

Ustanovení, týkající se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, zabírají valnou část současného zákona o odpadech. Dlouho se hovoří o tom, že by se agenda zpětného odběru měla přesunout do samostatného zákona. Kdy to však nastane?

číst celé >>
5.3.2013 odpady.ihned.cz

Poslanci ve druhém čtení projednali novelu zákona o odpadech, která upravuje možnost využití peněz vybraných z registračních poplatků vozidel. Pozměňovací návrh omezuje využití poplatku pouze na jeho původní účel, kterým je podpora sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Ministr Tomáš Chalupa tím plní slib z roku 2011, že zhruba 1,5 mld. korun z poplatků bude využito jednorázově a jednoúčelově pouze na pokrytí akutního deficitu programu Zelená úsporám.

číst celé >>
19.2.2013 MŽP

Nový zákon o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti v září loňského roku, používá nový pojem "tepelné zpracování odpadu". Co se pod tím myslí a jaký bude mít jeho zavedení vliv na požadavky na zdroje spalující nebo spoluspalující odpad?

číst celé >>
3.2.2013 odpady.ihned.cz

Prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností se ohlašuje od roku 2010. Systém je průběžně inovován tak, aby zjednodušil práci všem zúčastněným subjektům: jak ohlašovatelům, tak ověřovatelům a zpracovatelům dat.

číst celé >>
3.2.2013 odpady.ihned.cz

Počátkem listopadu vydalo Ministerstvo životního prostředí upřesnění metodického pokynu k základnímu hodnocení rizik podle zákona č. 167/2008 Sb. Toto upřesnění má poměrně velké dopady na zpracování hodnocení rizik a také významně dotýká se i již zpracovaných hodnocení.

číst celé >>
21.12.2012 odpady.ihned.cz

MŽP vydalo nový metodický pokyn pro základní hodnocení rizik ekologické újmy. Dopad pokynu je poměrně veliký.

číst celé >>
26.11.2012 Envi Group s.r.o.

Povinnost hodnocení rizik se vztahuje na všechny subjekty, které provozují stanovenou činnost bez ohledu na soukromou či veřejnou povahu, nebo ziskový či neziskový charakter. Mimo firem se újma tak týká i obcí, úřadů a institucí!

číst celé >>
31.10.2012 Envi Group s.r.o.

Soubor otázek a odpovědí z našich seminářů a poradenské praxe.

číst celé >>
30.10.2012 Envi Group s.r.o.

Od 1. ledna 2013 začnou platit firmám povinnosti, které vyplývají ze zákona o ekologické újmě. Odborníci doporučují nenechávat řešení této problematiky až na konec roku.

číst celé >>
17.9.2012 www.ihned.cz

Povinností provozovatelů určitých činností (uvedených v příloze zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.) je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti.

číst celé >>
17.9.2012 www.ihned.cz

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě musí každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracovat do konce roku 2012 hodnocení rizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb.

číst celé >>
14.8.2012 EG

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě musí každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracovat do konce roku 2012 hodnocení rizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb.

číst celé >>
23.7.2012 ETeam

Nedávno schválená právní norma přináší řadu změn. Zavádí také zcela nový termín, tákající se energetického využívání odpadů, zohledňující různorodost technologií.

číst celé >>
17.7.2012 odpady.ihned.cz

Umožní to novela odpadového zákona, kterou schválila vláda. Například odpadový hospodář bude moct pracovat pro více firem, u přepravy nebezpečného odpadu odpadne povinnost vést evidenci na papíru, stačit bude elektronická. Zruší se POH.

číst celé >>
16.7.2012 ČTK

Prezident podepsal nový zákon o ochraně ovzduší. Zákona výrazně snižuje administrativní zátěž a posiluje motivaci pro ty, kteří emise snižují více, než jim ukládá norma.

číst celé >>
3.6.2012 www.tretiruka.cz

Osoby, které dováží směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo dodavatelé, kteří vozí směsi z EU do ČR, musí plnit oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví.

číst celé >>
19.4.2012 Envi Group s.r.o.

Účelem evropské směrnice i českého zákona o ekologické újmě je vytvořit právní rámec odpovědnosti za životní prostředí s cílem předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je.

číst celé >>
19.3.2012 MŽP

Původci ekologických havárií musí nejenom nahradit způsobené škody na majetku a zdraví lidí, ale také napravit způsobenou újmu na životním prostředí. Provozovatelé rizikových činností mají tuto povinnost bez ohledu na zavinění, ostatní v případě vykonávání dané činnosti v rozporu s právními předpisy.

číst celé >>
19.3.2012 odpady.ihned.cz

Změna při ohlašování IRZ platí i pro hlášení za rok 2011!

číst celé >>
15.2.2012 odpady.ihned.cz

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba nakládající s odpady obsahujícími azbest jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbest.

číst celé >>
15.2.2012 odpady.ihned.cz

Rok 2012 přináší zásadní změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro všechny původce a oprávněné osoby, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz

Povinnosti provozovatelů benzinových čerpacích stanic týkající se změn podle vyhlášky č. 337/2010 Sb.

číst celé >>
18.12.2011 MŽP

Stanovisko odboru ochrany ovzduší k povinnostem provozovatele zdroje, který byl v důsledku vstupu v účinnost vyhlášky č. 337/2010 Sb. přeřazen z kategorie „malý zdroj" do kategorie vyšší.

číst celé >>
18.12.2011 MŽP

Ve své praxi se často setkáváme s problémem odpadů a jejich právního zařazení, režimů nakládání s nimi i povinností, které má původce či vlastník odpadu. Rádi bychom přiblížili jeden ze základních problémů současné odpadové legislativy. Tím je definice pojmu odpad.

číst celé >>
15.11.2011 odpady.ihned.cz

Plán odpadového hospodářství je jednou ze závazných legislativních norem českého odpadového hospodářství. Nebo by takový aspoň měl být.

číst celé >>
15.11.2011 odpady.ihned.cz

Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

číst celé >>
12.10.2011 odpady.ihned.cz

Od 13. září 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

číst celé >>
12.10.2011 odpady.ihned.cz

Provozovatelé malých spalovacích zdrojů jsou povinni zjišťovat účinnost spalování, množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest.

číst celé >>
10.10.2011 Envi Group s.r.o.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2010 provedla 16 603 kontrol a uložila pokuty za více než 141 milionů korun. Největší objem pokut za rok 2010 byl uložen v oblasti odpadového hospodářství.

číst celé >>
7.9.2011 odpady.ihned.cz

Pod číslem 175/2011 Sb. vyšla novela vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

číst celé >>
7.9.2011 odpady.ihned.cz

ADR stanovuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici. Kromě vlastní přepravy se vztahuje i na činnosti související s přepravou, jako jsou balení, plnění, nakládka/vykládka nebezpečných věcí.

číst celé >>
1.8.2011 Envi Group s.r.o.

Jaká je aktuální situace kolem chystaného úplně nového odpadového zákona?

číst celé >>
1.8.2011 odpady.ihned.cz

Firma A odebírá od naší firmy odpad (plastové odřezky a piliny), odřezky dále zpracovává, piliny nechává likvidovat. Neprokázala se žádným povolením k nakládání s odpadem, tudíž bychom jim odpad nejspíš odevzdávat neměli. Jsou povinni nám doložit certifikát, za jakých podmínek tuto surovinu využívají a zpracovávají, nebo je povinnost mít certifikát na naší straně? Hrozí nám nějaký postih?

číst celé >>
12.6.2011 odpady.ihned.cz

Již od 25. března tohoto roku platí novela zákona, která přináší změny do systému ohlašování do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

číst celé >>
12.6.2011 odpady.ihned.cz

Naše společnost jako subdodavatel uzavřela s generálním dodavatelem  smlouvu o dílo, na základě které jsme měli provést výkop, naložení, převoz a uložení vytěžené zeminy na skládku. Práce jsme provedli, ale zeminu uložili na mezideponii s cílem ji jako původce odpadu následně odstranit nikoli uložením na skládku, ale jejím prodejem oprávněnému subjektu v souladu s ustanovením § 12 odst.3 zákona o odpadech. Generální dodavatel však tuto zeminu bez našeho vědomí, natož souhlasu, odvezl z mezideponie k využití na jinou investiční akci jinému investorovi. Zemina byla podle nás v našem vlastnictví (jsme původce odpadu) a jsme toho názoru, že generální dodavatel porušil naše vlastnická práva. Jaký na to máte názor.

číst celé >>
29.4.2011 Ing. Michael Barchánek

V pořadí již dvacátá Statistická ročenka životního prostředí České republiky podává ucelený pohled na stav životního prostředí u nás. V oddílu A3, věnovaném odpadům, nalezneme přehled současné legislativy.

číst celé >>
29.4.2011 odpady.ihned.cz

Česká inspekce životního prostředí zveřejnila přehled pokut, udělených v roce 2010 nejrůznějším subjektům za provoz v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

číst celé >>
29.4.2011 odpady.ihned.cz

Schéma pro hlášení do IRZ a ohlašování přes ISPOP

číst celé >>
4.4.2011 odpady.ihned.cz

Ve zdravotnických zařízeních odpady nejen vznikají, také je třeba s nimi nějak odpovědně naložit a přepravit je k odstranění. Na otázky kolem přepravy zdravotnických odpadů podle dohody ADR jsme se zeptali Dr. Ing. Jiřího Doška ze společnosti Dekra Automobil, a. s.

číst celé >>
4.4.2011 odpady.ihned.cz

Od března příštího roku zřejmě vejdou v Česku v platnost nová pravidla pro balení, označování a klasifikaci chemických látek a jejich směsí.

číst celé >>
4.4.2011 www.ihned.cz

Sněmovna schválila návrh, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP.

číst celé >>
1.3.2011 Envi Group s.r.o.

Loňská tzv. velká novela zákona o vodách přinesla mnoho významných změn a další nás čekají.

číst celé >>
1.3.2011 Envi Group s.r.o.

Dne 5. 1. 2011 CENIA uvedla do zkušebního provozu novou verzi Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Zkušební provoz systému potrvá celý měsíc leden. Zatím plně funkční rozhodně není!!!

číst celé >>
8.1.2011 Envi Group s.r.o.

Od začátku roku 2011 se rozběhl nový informační systému ISPOP.

číst celé >>
8.1.2011 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk