chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 

V dnešním příspěvku, který je prvním z rozsáhlejší série právních rozborů odpadové legislativy, se pokusíme shrnout základní právní úpravu, vztahující se k nakládání s komunálním odpadem a jeho třídění.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

Města Bohumín, Rychvald i Dolní Lutyně chtějí upravit své obecně závazné vyhlášky tak, aby lidé mohli odevzdávat kovy pouze v městských sběrných dvorech. Ministerstvo vnitra k této otázce poskytlo následující rozbor.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

Fungování systému zpětného odběru obalového odpadu u nás již patnáct let zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Nedávno ohlásil svůj zájem o vstup do této oblasti další hráč: německá společnost Interseroh. Tvrdí, že systém dokáže udělat efektivnější a levnější.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

Města Bohumín, Rychvald i Dolní Lutyně nechtějí dál přihlížet krádežím kovů na svém území a přicházejí s revolučním krokem. Upraví své obecně závazné vyhlášky tak, aby lidé nesměli kovy odevzdávat v komerčních sběrnách, ale pouze v městských sběrných dvorech, a to zadarmo.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

Snaha o změnu zákona o odpadech kvůli výkupu kovů zatím neskončila úspěchem. Senátní výbor ji poslal do dalšího projednávání jen s minimálními úpravami.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Při nakládání s nebezpečnými odpady musíte mít souhlas pro jejich skladování nebo úpravu, ale ne pro jejich shromažďování.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Krádeží kovů z majetků měst a obcí, stejně jako ze sběrných dvorů, ale také ze silniční a železniční infrastruktury přibývá stále víc. Lepší evidence prodávajících se ukázala jako neúčinná. Proto se hovoří o dalším omezení činnosti výkupen.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Výroba ekologických tonerů je vzhledem k manipulaci s tonerovým prachem pod přísným dohledem.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Zákon ponechává obcím dostatek prostoru k provedení své představy o podobě sběru a nakládání s bioodpadem. Zároveň tím však na ně přenáší odpovědnost za adekvátní a účinnou úpravu pravidel.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Jedním ze sledovaných a objemově důležitých toků odpadů jsou odpady biologicky rozložitelné. Celková produkce těchto odpadů se pohybuje kolem 2,8 milionu tun za rok. Mohly by být využity pro vylepšení půdních vlastností. Zatím se to však nedaří.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

V současné době je nakládání s komunálním odpadem ve většině českých měst a obcí problémem vyžadujícím značné finanční prostředky z jejich rozpočtů. Nabízejí se však i jiná řešení.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Statistický úřad zveřejnil výsledky svého statistického šetření v oblasti nakládání s odpady. Jejich produkce od loňského roku poklesla, ovšem vcelku nepatrně - o pouhých 0,6 %.

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Na počátku všech analýz a strategických rozhodnutí v oblasti odpadů stojí jejich vzorkování - tedy zjištění, s čím vlastně nakládáme a co musíme řešit.

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Jedna z posledních výzev Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na podporu recyklace a zpracování komunálního odpadu. Podpora je určena jak pro obce, města a kraje, tak pro podnikatelské subjekty. Nejzazší termín pro podání žádosti o podporu je zatím 18. prosinec 2013.

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí zpracoval metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské pece.

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Evropská agentura pro životní prostředí vydala letošní verzi příručky EMEP/EEA pro vyhodnocování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

číst celé >>
30.10.2013 odpady.ihned.cz

Bioplasty jsou materiálem, u něhož se dá očekávat stále širší využití v rámci obalového průmyslu. Jaké jsou možnosti jejich využití, a hlavně: jak se chovají, stanou-li se odpadem?

číst celé >>
30.10.2013 odpady.ihned.cz

Produkce průmyslových odpadů v České republice podstatně klesá, přesto však stále násobně převyšuje produkci komunálních odpadů.

číst celé >>
30.10.2013 odpady.ihned.cz

Návrh novely zákona o odpadech, která by umožnila obcím regulovat provoz sběren na svém území, skončil u legislativního ledu.

číst celé >>
30.10.2013 odpady.ihned.cz

Nařízení vlády, kterým se mění Plán odpadového hospodářství, vyšlo na konci června.

číst celé >>
30.9.2013 odpady.ihned.cz

Systém výběru, odvodu a kontroly vybírání poplatků za ukládání nebezpečného odpadu na skládky je stále velmi komplikovaný a umožňuje, aby státu unikaly peníze za poplatky. Vyplývá to z nedávno zveřejněné kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu.

číst celé >>
30.9.2013 odpady.ihned.cz

Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva.

číst celé >>
30.9.2013 odpady.ihned.cz

Odpad je po povodních kontaminovaný a při delším skladování začíná zapáchat. Proto obce v krizovém režimu upustily od třídění těchto odpadů a vše končí na skládce.

číst celé >>
31.7.2013 odpady.ihned.cz

Provozovatelé fotovoltaických elektráren často tvrdí, že solární panely obsahují tolik cenných surovin, že je jednou - až doslouží nebo se rozbijí - od nich někdo rád odkoupí a rozebere, že je proto nesmyslné tvořit jakoukoli rezervu pro jejich likvidaci.

číst celé >>
31.7.2013 odpady.ihned.cz

Problematikou biologicky rozložitelných odpadů (BRO) se začala různou formou zabývat drtivá většina zemí, kde to myslí s ochranou životního prostředí vážně. Evropská unie je v čele tohoto aktivního pelotonu.

číst celé >>
31.7.2013 odpady.ihned.cz

K 1. březnu 2013 museli výrobci fotovoltaických modulů v České republice zaregistrovat svou společnost a nabídnout (prostřednictvím akreditovaného provozovatele kolektivního systému) dostatečnou finanční záruku za své FV moduly dodané na trh po 1. lednu 2013.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Skupina poslanců předložila vládě návrh další novely zákona o odpadech, která by změnila kompetence obcí vůči sběrnách surovin.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Širší uplatnění recyklátů je omezeno nejen jeho mechanicko- -fyzikálními vlastnostmi, ale i environmentálními riziky, která s jeho využitím souvisí.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Česká obchodní inspekce minulý týden zveřejnila statistiky prohřešků výkupců odpadů. Porušení předpisů se dopustila téměř třetina kontrolovaných provozoven.

číst celé >>
29.4.2013 odpady.ihned.cz

Ministerstvo životního prostředí vydalo počátkem března tiskové prohlášení, v němž podporuje materiálové a energetické využívání odpadů a deklaruje, že chce skončit se skládkováním. Zprávu zde citujeme.

číst celé >>
29.4.2013 odpady.ihned.cz

Bioplynová stanice pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů ve Žďáru nad Sázavou, byla vybudována v letech 2011-2012 s podporou Evropské unie.

číst celé >>
29.4.2013 odpady.ihned.cz

Snad každého původce nebo oprávněnou osobu, které vznikla povinnost hlásit odpady, zakotvená v zákoně o odpadech zajímá, jak splnit povinnost co nejrychleji a nejsnadněji.

číst celé >>
29.4.2013 odpady.ihned.cz

Podle některých zpráv chtěl ministr Chalupa stáhnout přípravu nového zákona o odpadech z legislativního plánu vlády.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

ČR by měla zásadně omezit množství skládkování komunálního odpadu ve prospěch recyklace a energetického využití. K tomu je nezbytné přijmout rychlou změnu odpadové legislativy, která skládkování ekonomicky znevýhodní.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Evropský parlament připravuje novelu Směrnice 2006/66/EU o bateriích.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Evropská komise vydala v prosinci 2012 nové nařízení, které se týká kritérií, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem. Tento předpis je přímo účinný i v ČR.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 2/2013

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z únorového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 2/2013.

5.3.2013 odpady.ihned.cz

Vláda projednala návrh nařízení, které by mělo omezit používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních.

číst celé >>
5.3.2013 odpady.ihned.cz

V posledních letech zaznamenáváme pozitivní trend: zvyšuje se využití odpadů a snižuje se jejich skládkování. Díky jasné strategii rozvoje odpadového hospodářství je tento trend dlouhodobě předvídatelný a provozovatelé skládek se mu mohou a musí přizpůsobit.

číst celé >>
5.3.2013 odpady.ihned.cz

Podpořit konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice by měla opatření, která zpracovala na základě podnětů od podnikatelské sféry Ministerstva životního prostředí a průmyslu.

číst celé >>
5.3.2013 MŽP
Časopis Odpady 1/2013

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z lednového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 1/2013.

3.2.2013 odpady.ihned.cz

Firmy stále plně nevyužívají možnost bezplatného zpětného odběru.

číst celé >>
3.2.2013 odpady.ihned.cz

Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunální odpad a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu.

číst celé >>
3.2.2013 odpady.ihned.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil čtyřem významným odpadářským firmám pokutu za skoro sto milionů korun za narušení hospodářské soutěže.

číst celé >>
3.2.2013 odpady.ihned.cz

Prvního září začala platit novela zákona o ochraně ovzduší, která zpřísňuje podmínky pro vytápění domácností pevnými palivy.

číst celé >>
4.12.2012 odpady.ihned.cz

Podle údajů centrálního registru vozidel bylo ke konci roku 2011 u nás registrováno celkem 7 358 727 vozidel, což je zhruba o 130 vozidel víc než v roce předchozím.

číst celé >>
4.12.2012 odpady.ihned.cz

Několik let připravovali ve společnosti SAFINA ve Vestci u Prahy zcela novou technologii plazmového tavení, kterou v loňském roce spustili do plného komerčního provozu. SAFINA díky tomuto zpracovává materiály, které dříve končily na skládce, případně se obtížně přepracovávaly chemickým loužením. Více nám o tom řekl Ing. Martin Bouša, ředitel strategického marketingu společnosti.

číst celé >>
4.12.2012 odpady.ihned.cz

Pokud provozovatel průmyslové firmy způsobil svou činností škodu, právní řády jednotlivých členských států mu vždy ukládaly nahradit škodu na soukromém majetku. Ale čas od času vznikla situace, kdy byly poškozeny i složky životního prostředí, jež jsou ve vlastnictví státu a které buď zdánlivě nemají žádnou cenu, nebo je taková hodnota nevyčíslitelná.

číst celé >>
4.12.2012 odpady.ihned.cz

Unie chce zabránit, aby biopaliva omezovala produkci potravin.

číst celé >>
4.12.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 10/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z říjnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 10/2012.

6.11.2012 odpady.ihned.cz

Oddělení integrace České inspekce životního prostředí provedlo v roce 2011 podle zákona o integrované prevenci i dle zákona o IRZ více než 700 kontrol v 578 zařízeních a provozovnách. Celková výše pokut dosáhla 8,1 mil. korun.

číst celé >>
6.11.2012 odpady.ihned.cz

Možná že si podobnou otázku klade více lidí, než by se na první pohled mohlo zdát. Podle zákona o odpadech uhynulé zvíře odpadem není.

číst celé >>
6.11.2012 odpady.ihned.cz

Česká republika se potýká s vysokým obsahem bioodpadů ve směsném komunálním odpadu. Pro obce se proto připravuje povinné třídění a sběr bioodpadů. Je to však nutné?

číst celé >>
6.11.2012 odpady.ihned.cz

V roce 2007 byl v části Pardubic zahájen pilotní projekt svozu bioodpadu od rodinných domů. Jaké jsou výsledky dnes - po pěti letech trvání projektu?

číst celé >>
6.11.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 9/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků ze zářijového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 9/2012.

17.9.2012 odpady.ihned.cz

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí, zveřejněná v červenci, přináší vyčerpávají pohled na její činnost ve všech oblastech, v nichž má ze zákona kompetence.

číst celé >>
17.9.2012 odpady.ihned.cz

Dnem 24. července vstoupila v platnost nová evropská pravidla týkající se sběru a zpracování elektrického a elektronického odpadu. Nahradí tak stávající směrnici (2002/96/ES), která je v platnosti od února 2003.

číst celé >>
17.9.2012 odpady.ihned.cz

Systém svozu netříděného komunálního odpadu a jeho následné automatizované třídění na využitelné složky je levnější než současné postupy, a navíc respektuje požadavek na minimalizaci odpadů.

číst celé >>
17.9.2012 odpady.ihned.cz

Program na podporu snižování energetické náročnosti budov, který by měl navázat na současný program Zelenou úsporám

číst celé >>
17.9.2012 odpady.ihned.cz

Jednáním vlády prošel návrh novely zákona o odpadech, která by podle Ministerstva životního prostředí měla snížit administrativní zátěž podnikatelů.

číst celé >>
17.8.2012 odpady.ihned.cz

Napjaté obecní rozpočty nutí obce zamýšlet se nad úsporami, a to včetně úsporných opatření v oblasti obecních systémů nakládání s odpady. Je řešením privatizace odpadových služeb do soukromých rukou, jejich ponechání v rukách obce, kombinace obou způsobů, nebo něco zcela jiného?

číst celé >>
17.8.2012 odpady.ihned.cz

Zkratka ISNO se prohání diskuzemi o českých odpadech již třetím rokem. Co vlastně znamená? Z některých diskuzí se zdá, že ačkoliv to původně znamenalo Integrovaný systém nakládání s odpady, lidé ho chápou spíš jako Informační Smíchání Názvosloví v Odpadech.

číst celé >>
17.8.2012 odpady.ihned.cz

V minulém čísle časopisu vyšel pod názvem "Projekty spaloven jsou ekonomickým nesmyslem"názor starosty obce Horní Suchá Ing. Jana Lipnera na výstavbu nových spaloven směsného komunálního odpadu.

číst celé >>
17.8.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 7-8/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z prázdninového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 7-8/2012.

30.7.2012 odpady.ihned.cz

Technologie mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) není jednolitá technologie, ale jedná se spíše o soubor různých technologií k úpravě směsných komunálních odpadů (SKO). Z pohledu českého teplárenství jde o projekty, které problém odpadového hospodářství neřeší a řešit nemohou.

číst celé >>
17.7.2012 odpady.ihned.cz

Využívání odpadů pro výrobu energie nezahrnuje pouze spalovny komunálního odpadu.

číst celé >>
17.7.2012 odpady.ihned.cz

V průběhu března až dubna roku 2012 proběhly na celém území ČR kontroly České inspekce životního prostředí, zaměřené na nakládání s převážně kovovými odpady v provozovnách určených ke sběru a výkupu odpadů.

číst celé >>
17.7.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 6/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z červnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 6/2012.

17.7.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 5/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z květnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 5/2012.

31.5.2012 odpady.ihned.cz

Rozhovor s prokuristou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r . o., Ing. Jiřím Čenským se původně měl věnovat očekávaným změnám v oboru. Vyústil však do dosti chmurné vize, vyvolané jedním připomínkovaným návrhem.

číst celé >>
31.5.2012 odpady.ihned.cz

Už v příštím roce by měla projít Poslaneckou sněmovnou novela zákona o vodovodech a kanalizacích, přičemž účinnost novely se předpokládá od roku 2014. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) se na přípravě tohoto zákona aktivně podílelo poskytnutím návrhu na deset jeho základních změn.

číst celé >>
31.5.2012 odpady.ihned.cz

Vláda schválila úsporná opatření. Jedním z opatření je i zavedení daně na primární paliva.

číst celé >>
28.5.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 4/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z dubnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 4/2012.

19.4.2012 odpady.ihned.cz

Poslanecký návrh novely zákona o místních poplatcích, která by odstranila horní hranici poplatku za netříděný odpad, čeká další kolo projednávání.

číst celé >>
19.4.2012 odpady.ihned.cz

Peněžité tresty od 25 do 70 tisíc korun dostali u domažlického soudu manažeři stavební firmy a jejich pomocníci za nelegální uložení tisíce tun jedovatého odpadu ze staré železnice v České Kubici.

číst celé >>
19.4.2012 odpady.ihned.cz

Prezident podepsal vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. To bude v ČR možné od roku 2020.

číst celé >>
19.4.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 3/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z březnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 3/2012.

19.3.2012 odpady.ihned.cz

Obce zřejmě budou moci stanovit obyvatelům poplatek za netříděný komunální odpad podle skutečných nákladů.

číst celé >>
19.3.2012 odpady.ihned.cz

Legislativa ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí a údajů z oblasti životního prostředí.

číst celé >>
19.3.2012 odpady.ihned.cz

Již od poloviny července loňského roku platí novelizovaná vyhláška o nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Co přináší?

číst celé >>
19.3.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 2/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z únorového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 2/2012

15.2.2012 odpady.ihned.cz

Vlády evropských zemí mohou současně při snižování daně z příjmu zvýšit inovativnost realizovaných projektů a omezit znečištění životního prostředí. Jak by se toho dalo dosáhnout?

číst celé >>
15.2.2012 odpady.ihned.cz

Analýzy nebezpečnosti azbestových materiálů v budovách se podceňují. Výsledkem je ohrožení zdraví a milionové náklady na sanační práce.

číst celé >>
15.2.2012 odpady.ihned.cz

Po ochlazení v kanálech vznikají hrudky, jež se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ucpávají pak kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je.« Ano, řeč je o tuku, který se z domácností dostane do kanalizace.

číst celé >>
15.2.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 1/2012

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z lednového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 1/2012

15.1.2012 odpady.ihned.cz

V komunálním odpadu je daleko větší podíl biologicky rozložitelných odpadů, než je většina z nás schopná připustit.

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz

Obec přesunula obecně závaznou vyhláškou místo, kam jsme doposud nosili odpad, Existuje nějaké ustanovení, které by obci přikazovalo umístit místo pro sběr odpadu blíž lidem?

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz

Řada českých obcí dobrovolně platí za likvidaci elektroodpadu, která je bezplatná. Na trhu se objevují firmy, které upřednostňují zpeněžení druhotných surovin získaných z elektroodpadu namísto ekologické likvidace nebezpečných látek.

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 12/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z prosincového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 12/2011

31.12.2011 odpady.ihned.cz

Nový zákon o ochraně ovzduší je sice zatím ve Sněmovně, ale dá se očekávat, že bude schválen a začne platit od července příštího roku.

číst celé >>
18.12.2011 odpady.ihned.cz

Překvapivé závěry přinesly studie životního cyklu nápojových PET lahví, zveřejněné v Německu. Výzkum trhu vod a nápojů ukázal, že přes 80 % nevratných PET lahví je ekologicky rovnocenných vratným skleněným lahvím.

číst celé >>
18.12.2011 odpady.ihned.cz

Městská část Praha 12 se vyznačuje velkým množstvím zeleně. Nalézají se zde parky, větší i menší lesy, ale také řada zahrádek v chatařské kolonii nebo u rodinných domů.

číst celé >>
18.12.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 11/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z listopadového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 11/2011.

25.11.2011 odpady.ihned.cz

V oblasti ochrany životního prostředí lze identifikovat několik variantních přístupů. Vedle přímé regulace se stále víc prosazuje institut dobrovolné dohody.

číst celé >>
15.11.2011 odpady.ihned.cz

Všichni kromě fyzických nepodnikajících osob (občanů), musíme vést průběžnou evidenci odpadů, pokud s odpady nakládáme, a to i když jsme zapojeni do systému sběru komunálního odpadu obce.

číst celé >>
15.11.2011 odpady.ihned.cz

Ústavní právníci s návrhem souhlasí, obce chtějí vyšší daň z nemovitosti pro ty, co topí neekologicky.

číst celé >>
15.11.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 10/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků ze říjnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 10/2011.

12.10.2011 odpady.ihned.cz

Služba sběru a svozu bioodpadu prostřednictvím kompostejnerů společnosti Pražské služby, a. s., v letošním roce neskončí jako obvykle na konci listopadu, ale dostane celoroční charakter.

číst celé >>
12.10.2011 odpady.ihned.cz

Starostou Velkého Oseku na Kolínsku je od loňských komunálních voleb Mgr. Pavel Drahovzal. Řadu let působil v Kanceláři Svazu měst a obcí (SMO) ČR jako právník a byl také u zrodu Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech, kterou SMO zpracoval ve spolupráci s dalšími partnery.

číst celé >>
12.10.2011 odpady.ihned.cz

Evropská komise se po pěti letech od chvíle, kdy EU schválila jeden z nejkontroverznějších legislativních návrhů ve své historii, chystá na jeho revizi. Chemický průmysl musí podle nařízení, známém pod názvem REACH, prokazovat, že jeho produkty neohrožují zdraví ani životní prostředí. Snaha o novelizaci se podle některých pozorovatelů rovná otevření Pandořiny skříňky.

číst celé >>
12.10.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 9/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků ze zářijového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 9/2011.

7.9.2011 odpady.ihned.cz

V Česku je rozmístěno více než 1200 malých sběrných nádob určených pro sběr vysloužilých zářivek. Nehrozí úniky rtuti z rozbitých zářivek?

číst celé >>
7.9.2011 odpady.ihned.cz

Zákaz používání těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek v elektrických a elektronických zařízeních byl nyní rozšířen na mnohem širší škálu výrobků, některé naopak nebyly do směrnice zahrnuty.

číst celé >>
7.9.2011 odpady.ihned.cz

České odpadové hospodářství čekají velké změny. Připravuje se výstavba několika spaloven komunálního odpadu a možná i zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu. To v nejbližších letech ovlivní zejména velké skládkaře, kteří dosud v nakládání s odpady u nás dominovali.

číst celé >>
7.9.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 7-8/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z prázdninového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 7-8/2011.

1.9.2011 Envi Group s.r.o.

Poslanci TOP 09 předložili vládě návrh, aby se zvýšila horní hranice poplatků za komunální odpad. Limit by se měl zvýšit o tolik, aby se v dohledné době nemusel zákon opět novelizovat.

číst celé >>
1.8.2011 odpady.ihned.cz

Sněmovna poslala (22. 6.) do třetího čtení návrh, který umožní přidat půldruhé miliardy korun do programu Zelená úsporám. Termín schvalování však zatím sněmovna neurčila.

číst celé >>
1.8.2011 odpady.ihned.cz

Upřesnění MŽP k článku z časopisu Odpady k tématu integrovanému registru znečišťování (IRZ) a integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

číst celé >>
1.8.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 6/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z červnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 6/2011.

12.6.2011 odpady.ihned.cz

Definice komunálního odpadu byla navržena v Tezích rozvoje odpadového hospodářství ČR, které schválila vláda ČR v srpnu roku 2010. Definice vychází z návrhu zpracovaného společně Svazem měst a obcí a Asociací krajů.

číst celé >>
12.6.2011 odpady.ihned.cz

Je skutečně reálné, aby také domácnosti po vzoru velkých společností, ale už i mnoha malých podniků začaly investovat do environmentálních zařízení v v oblasti odpadních vod? A jsou pro ně současné pořizovací ceny těchto technologií ekonomicky přijatelné?

číst celé >>
12.6.2011 odpady.ihned.cz

V minulosti neexistovala kritéria, aby bylo možné stanovit, kdy materiál získaný z odpadu přestává být odpadem. Evropský parlament přijal první nařízení, které stanoví kritéria pro železný, ocelový a hliníkový šrot.

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz
Časopis Odpady 4/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z dubnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 4/2011.

29.4.2011 odpady.ihned.cz

Kdo a jaké projekty mají největší šanci uspět ve výzvách v rámci prioritní osy 4 zaměřené na zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží?

číst celé >>
29.4.2011 odpady.ihned.cz

Odpady pocházející od dlouhodobě nemocných, kteří žijí v domácím prostředí, běžně končí v komunálním odpadu. Některé z nich - testovací proužky, či jehly - jsou však infekční a patří pod nebezpečný odpad. reklama

číst celé >>
29.4.2011 odpady.ihned.cz

Střední a malé podniky by v budoucnosti neměly být zatěžovány nadbytečnými administrativními požadavky ve věcech ochrany životního prostředí. Slibuje to již poněkolikáté Ministerstvo životního prostředí.

číst celé >>
29.4.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 3/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z březnového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 3/2011.

29.4.2011 odpady.ihned.cz

Doménou společnosti TEPAS CZ, s. r. o., z Adamova jsou hlavně zdravotnické a veterinární odpady, pro jejichž producenty zajišťují komplexní služby. Na zkušenosti jsme se zeptali ing. Lenky Machálkové, ekologa společnosti.

číst celé >>
4.4.2011 odpady.ihned.cz

Železný, ocelový a hliníkový šrot jsou cennou surovinou pro zpracovatelský průmysl. Jejich další využití by se zjednodušilo, kdyby v určitém okamžiku přestaly být považovány za odpad.

číst celé >>
4.4.2011 odpady.ihned.cz

Eurostat uveřejnil počátkem ledna statistiku, která ukazuje, jak se na státních příjmech podílí "zelené daně", tj. daně za energii, dopravu, znečišťování a využívání přírodních zdrojů.

číst celé >>
4.4.2011 odpady.ihned.cz

Připravovaný zákon o podporovaných zdrojích energie by měl být průlomovým - poprvé budou odpady v legislativě označeny za obnovitelný zdroj.

číst celé >>
4.4.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 2/2011

V následujících článcích Vám přinášíme výběr článků z únorového vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí ODPADY 2/2011.

15.3.2011 odpady.ihned.cz

Kontroly provozovatelů zařízení k biodegradaci a stabilizaci nebezpečných odpadů ukázaly značné úniky finančních prostředků při ukládání upravených odpadů na skládky. Nástrojem je nelegální překategorizace odpadů.

číst celé >>
2.3.2011 odpady.ihned.cz

Autovraky podléhají povinnosti zpětného odběru. Co však dělat v případě, že o možnost odevzdání autovraku k ekologické likvidaci jeho majitel nedbá a pouze ho odstaví na ulici, v horším případě přímo na hranici vašeho pozemku?

číst celé >>
2.3.2011 odpady.ihned.cz

Díky recyklaci se stavební a demoliční odpady poměrně rychle vracejí do stavebnictví jako plnohodnotné stavební materiály. Nese to však s sebou i určitá rizika

číst celé >>
2.3.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 2010 - archiv článků

 

 

8.1.2011 odpady.ihned.cz
Časopis Odpady 2009 - archiv článků

 

 

18.2.2010 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk