chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
Systém environmentálního managementu

Informace o zavádění a udržování environmentálního systému podle normy ISO 14 001.

Příručka ekologa - Průvodce nornou ISO 14001.

31.12.2020 EnviGroup

Ve druhé části navážeme na výklad základních termínů užívaných při auditech a rozebereme různé typy auditů, se kterými se můžete setkat.

číst celé >>
14.8.2012 www.e-iso.cz

V první části se budeme věnovat výkladu základních termínů užívaných při auditech (důkaz z auditu, kritéria auditu, rozsah auditu,...), zainteresovaným stranám při auditu a jejich úloze při auditu.

číst celé >>
17.7.2012 www.e-iso.cz

Dokumentace systému EMS musí být řízená. Záznamy jakožto zvláštní druh dokumentu musí být také řízeny. Podívejme se na podrobnější požadavky.

číst celé >>
30.1.2011 Envi Group s.r.o.

Požadavky na dokumentaci systému EMS.

číst celé >>
5.12.2010 Envi Group s.r.o.

Ve dvacáté části se budeme věnovat procesu hodnocení interních auditorů a výběru vhodné metody pro hodnocení auditorů.

číst celé >>
30.9.2010 www.e-iso.cz

V devatenácté části se budeme věnovat vzdělávání interních auditorů a udržování jejich odborné způsobilosti.

číst celé >>
26.8.2010 www.e-iso.cz

V osmnácté části se budeme věnovat ukončení interního auditu, činnostem následujícím po auditu, resp. provedení následného auditu.

číst celé >>
20.7.2010 www.e-iso.cz

V sedmnácté části se budeme věnovat přípravě a schválení závěrečné zprávy z auditu.

číst celé >>
14.6.2010 www.e-iso.cz

Dokončení článku k tématu Komunikace - Organizace musí ve vztahu k identifikovaným environmentálním aspektů a systému EMS vytvořit, zavést a udržovat postup pro vnitřní komunikaci a pro příjímání, dokumentovaní a reakci na podstatné podněty od vnějších zainteresovaných stran.

číst celé >>
4.5.2010 Envi Group s.r.o.

V šestnácté části se budeme věnovat záznamům souvisejícím s interními audity.

číst celé >>
4.5.2010 www.e-iso.cz

V patnácté části navážeme na činnosti probíhající v průběhu auditu - budeme se věnovat komunikaci v průběhu auditu a taktice auditování.

číst celé >>
6.4.2010 www.e-iso.cz

Organizace musí ve vztahu k identifikovaným environmentálním aspektů a systému EMS vytvořit, zavést a udržovat postup pro vnitřní komunikaci a pro příjímání, dokumentovaní a reakci na podstatné podněty od vnějších zainteresovaných stran.

číst celé >>
26.2.2010 Envi Group s.r.o.

Čtrnáctá část se věnuje činnostem probíhajícím při provádění auditu na místě - od vstupního jednání, přes sběr důkazů z auditu, po prezentaci závěrů z auditu.

číst celé >>
26.2.2010 www.e-iso.cz

Pro splnění požadavků v oblasti odborné způsobilosti, výcviku a povědomí je nutné provést důkladnou analýzu potřeb výcviku v celém průřezu systému EMS.

číst celé >>
31.1.2010 Envi Group s.r.o.

Ve třinácté části navážeme se budeme se věnovat vedení rozhovorů v průběhu interního auditu, včetně praktických tipů, jak vést efektivní rozhovor při auditu.

číst celé >>
31.1.2010 www.e-iso.cz

Ve dvanácté části projdeme možnosti postupů interních auditorů při auditu. Mezi techniky prověřování patří prověření dokumentace, vlastní prohlídka, detailní prověření, otázky, výběr příkladů a další.

číst celé >>
7.1.2010 www.e-iso.cz

Norma uvádí požadavek zajištění adekvátní odborné způsobilosti. Obecně lze způsobilost zdrojů charakterizovat jako co nejlepší splnění specifikací stanovených pro daný zdroj. Kvalifikaci zdroje jako prokázání této způsobilosti, potvrzení schopnosti plnit specifikované požadavky.

číst celé >>
7.1.2010 Envi Group s.r.o.

V jedenácté části navážeme na činnosti probíhající během přípravy na audit - budeme se věnovat přípravě pracovních dokumentů užívaných v průběhu interního auditu.

číst celé >>
7.12.2009 www.e-iso.cz

Požadavek normy: Organizace musí zabezpečit, aby osoby provádějící úkony (pro ní nebo z jejího pověření), které mohou způsobit významné environmentální dopady identifikované organizací, byly k tomu způsobilé (vzdělání, školení, zkušenosti).

číst celé >>
7.12.2009 Envi Group s.r.o.

V desáté části navážeme na činnosti probíhající během auditu - budeme se věnovat plánování interního auditu.

číst celé >>
5.11.2009 www.e-iso.cz

Požadavek normy: Vedení organizace musí zajistit zdroje pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování EMS. Dokončení článku.

číst celé >>
5.11.2009 Envi Group s.r.o.

V deváté části navážeme na zahájení auditu - budeme se věnovat přezkoumání dokumentace.

číst celé >>
4.10.2009 www.e-iso.cz

V osmé části se budeme zabývat činnostmi probíhajícími v průběhu interního auditu, konkrétně zahájením auditu.

číst celé >>
3.9.2009 www.e-iso.cz

Požadavek normy: Vedení organizace musí zajistit zdroje pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování EMS. Pokračování článku.

číst celé >>
16.8.2009 Envi Group s.r.o.

V sedmé části se budeme zabývat řízením programu auditů - vytvořením programu auditů, prováděním auditů, monitorováním, přezkoumáním a zlepšováním programu auditů.

číst celé >>
16.8.2009 www.e-iso.cz

V šesté části se budeme věnovat požadavkům vztahujícím se k organizování interních auditů a sestavení programu auditů. Dále se budeme zabývat povinnostmi osoby odpovědné za řízení programu auditů ve společnosti.

číst celé >>
26.6.2009 www.eISO.cz

V páté části se budeme věnovat požadavkům týkajícím se správné volby auditorů, jejich odpovídajícím kompetencím a  požadavkům na jejich odbornou způsobilost.

číst celé >>
7.6.2009 www.eISO.cz

Požadavek normy: Vedení organizace musí zajistit zdroje pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování EMS. V tomto článku se na zdroje podíváme podrobněji.

číst celé >>
7.6.2009 Envi Group

Nová, národní verze normy ISO - ČSN EN ISO 9001:2009 má být vydána do konce pololetí 2009. V nové verzi normy nejsou stanoveny žádné nové požadavky, pouze se upřesňují některé formulace.

číst celé >>
22.5.2009 odpady.ihned.cz

Čtvrtá část prezentuje základní principy auditování vztažené jak k osobě auditora, tak k samotnému provádění auditu.

číst celé >>
14.5.2009 www.eISO.cz

Ve třetí části se budeme věnovat důvodům, proč je vhodné provádět audity, dále jaké cíle může mít audit a proč je takto klient auditu volí. Interní audity jsou účinným nástrojem k prověřování a zdokonalování systémů řízení.

číst celé >>
20.4.2009 www.eISO.cz

Ve druhé části seriálu navážeme na výklad základních termínů užívaných při auditech a rozebereme různé typy auditů, se kterými se můžete setkat.

číst celé >>
30.3.2009 www.eISO.cz

Recence knihy v časopisu Odpady. Jde o praktickou příručku pro zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001.

číst celé >>
18.3.2009 odpady.ihned.cz

Organizace by si měla vytvořit měřitelné indikátory svého environmentálního profilu.

číst celé >>
11.3.2009 Envi Group

Seriál o výkladu metodiky provádění interních auditů. V první části se budeme věnovat výkladu základních termínů užívaných při auditech.

číst celé >>
28.2.2009 www.eISO.cz

Programy slouží jako nástroj dosažení stanovených cílů a cílových hodnot.

číst celé >>
28.2.2009 Envi Group

V tomto týdnu si připomeneme pojem „interní audit". Povinnost provádět interní audity plyne z požadavkových norem k jednotlivým systémům řízení.

číst celé >>
24.2.2009 www.eISO.cz

Norma přímo nestanovuje časový horizont cílů, ale v praxi se určují cíle každoročně. Představují tak dynamický prostředek zlepšování environmentálního profilu. Požadavek konkrétnosti směřuje k co nejpřesnějšímu určení a měřitelnosti cílů.

číst celé >>
6.2.2009 EnviGroup

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a cílové hodnoty. Tyto cíle a hodnoty musí být stanoveny pro příslušné funkce a úrovně organizace.

číst celé >>
5.2.2009 ENVIgroup

Soulad s právními požadavky a jinými požadavky, kterým organizace podléhá, je základní povinností systému EMS. Vrcholové vedení musí pravidelně přezkoumávat přiměřenost systému EMS.

číst celé >>
9.12.2008 Envigroup

Dodržování legislativních a jiných předpisů, které jsou směrodatné pro činnost organizace, je pro zavádění a provozování systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce nutným předpokladem.

číst celé >>
10.11.2008 ENVIGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk