chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Integrovaná prevence

PŘÍRUČKA PRO INTEGROVANOU PREVENCI A INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ
PODLE ZÁKONA 76/2002 SB. O INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ, O INTEGROVANÉM REGISTRU ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Tato část upravuje problematiku integrované prevence, kterou stanovuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení.

Tento zákon stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení, upravuje postup při vydávání integrovaného povolení, zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, stanovuje způsob shromažďování údajů o emisích a přenosech látek evidovaných v tomto registru a poskytování údajů z něho, upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních systémů v oblasti ochrany životního prostředí s integrovaným registrem znečišťování životního prostředí, stanovuje působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona, upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách a stanovuje příslušné sankce za porušení stanovených povinností.

Zákon o integrované prevenci lze podle dopadu na podniky rozdělit na dvě části:

První část se zabývá integrovaným povolením a povinnými subjekty jsou provozovatelé zařízení uvedených v příloze č. 1 (blíže bod 3.0). Vzhledem k tomu, že tato problematika se nedotýká většiny podnikatelských subjektů, je záležitost integrovaného povolení popsána stručně s příslušnými odkazy na podrobnější informace. Druhá část se zabývá integrovaným registrem znečišťování. Povinnými osobami jsou uživatelé s nadlimitním množstvím "registrovaných" látek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 (blíže bod 4.0).

Příručka pro oblast životního prostředí (E - Integrovaná prevence) - Obsah:

1.0 Úvod
2.0 Základní pojmy (§ 2 zákona)
3.0 Integrované povolení
3.1 Žádost o vydání integrovaného povolení (§ 3 zákona)
3.1.1 Obsah žádosti (§ 4 zákona)
3.1.2 Odborná podpora výkonu státní správy (§ 5 zákona)
3.1.3 Odborně způsobilá osoba (§ 6 zákona)
3.1.4 Účastníci řízení (§ 7 zákona)
3.1.5 Rozeslání žádosti a její zveřejnění (§ 8 zákona)
3.1.6 Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení (§ 9 zákona)
3.1.7 Vyjádření odborně způsobilé osoby (§ 11 zákona)
3.1.8 Ústní jednání o žádosti (§ 12 zákona)
3.1.9 Rozhodnutí o žádosti (§ 13 zákona)
3.1.10 Způsob stanovení závazných podmínek provozu (§ 14-15 zákona)
3.1.11 Základní povinnosti provozovatele zařízení (§ 16 zákona)
3.1.12 Přechod integrovaného povolení (§ 17 zákona)
3.1.13 Přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení (§ 18-19 zákona)
3.1.14 Řízení o změně integrovaného povolení (§ 19a zákona)
3.1.15 Zánik integrovaného povolení (§ 20 zákona)
4.0 Integrovaný registr znečišťování (§ 21 - 26 zákona)
4.1 Povinné osoby
4.2 Seznam ohlašovaných látek a ohlašovací prahy (§ 1 NV č. 368/2003 Sb.)
4.3 Způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek (§ 2 NV č. 368/2003 Sb.)
4.4 Ohlašovací povinnost (§ 22 - 24 zákona, § 3-4 NV 368/2003 Sb.)
4.4.1 Podání hlášení do Centrální ohlašovny
4.4.1.1 Ohlašovací povinnost
4.4.1.2 Ohlašované látky
4.4.1.3 Ohlašované údaje, způsob a forma ohlašování, termín ohlašování
4.4.1.4 Podání hlášení do Centrální ohlašovny
4.5 Vedení evidence (§ 25 zákona, § 1- 2 vyhlášky č. 572/2004 Sb.)
5.0 Výkon státní správy (§ 28 -36 zákona)
6.0 Správní delikty (§ 37-38 zákona)
7.0 Přechodná a společná ustanovení (§ 42 - 46 zákona)
8.0 Správní poplatky (§ 57 zákona č. 368/1992 Sb.)
9.0 Otázky a odpovědi k integrovanému registru znečišťování
10.0 Seznam souvisejících předpisů

Příloha č. 1 Kategorie zařízení, které podléhají režimu zákona o integrované prevenci
Příloha č. 2 Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy (Pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2004 a roky následující. Poslední ohlášení podle této přílohy bude za rok, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.)
Příloha č. 3 Způsob a metody zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek
Příloha č. 4 Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
Příloha č. 5 Evidenční list látky ohlašované do IRZ
Příloha č. 6 Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy (Poprvé se podle této přílohy ohlašuje za rok, který bude následovat po roce, ve kterém vstoupil v platnost a stal se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek)
Příloha č. 7 Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů (Příloha č. 2 k zákonu č. 76/2002 Sb.)
Příloha č. 8 Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik (Příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb.)

7.2.2005 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk