chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - B - Odpadové hospodářství

Přehled předpisů

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie

18.3.2009 ETeam
Odpadové hospodářství - obsah kapitoly Příručky ekologa

PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB. O ODPADECH

V této části naleznete rozbor povinností uložených zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., zařazování odpadů do katalogu odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností, povinnosti původců odpadů, balení a označování, souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, k provozování zařízení, institut odpadového hospodáře, evidence odpadů apod.

Příručka pro oblast životního prostředí (B - Odpady) - Obsah:

1.0 Úvod
1.1 Stručný přehled základních povinností původců odpadů s odkazy na právní předpisy
2.0 Definice pojmů
3.0 Pojem odpad, zbavování se odpadu, působnost zákona
4.0 Povinnosti při nakládání s odpady
4.1 Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
4.1.1 Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
4.1.2 Zařazování odpadů podle kategorií
4.1.3 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
4.2 Všeobecné povinnosti
4.2.1 Obecné povinnosti
4.2.2 Povinnosti původců odpadů
4.2.2.1 Povinnosti a oprávnění obce, fyzických osob a původců odpadů při nakládání s komunálním odpadem, resp. odpadem podobným komunálnímu odpadu
4.2.3 Balení a označování nebezpečných odpadů
4.2.4 Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
4.2.4.1 Zařízení, která nejsou určena k nakládání s odpady
4.2.5 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
4.2.6 Odpadový hospodář
4.3 Shromažďování a sladování odpadů
4.3.1 Shromažďování a soustřeďování odpadů
4.3.1.1 Technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů
4.3.1.2 Zvláštní požadavky
4.3.2 Skladování odpadů
4.4 Sběr a výkup odpadů
4.5 Využívání odpadů
4.6 Odstraňování odpadů
4.6.1 Odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky - skládkování odpadů (§ 21 zákona)
4.6.1.1 Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu (§ 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
4.6.1.2 Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadů na skládky (§ 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
4.6.1.3 Obsah plánu úprav skládky (§ 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
4.6.1.4 Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky
4.6.1.4.1 Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky
4.6.1.4.2 Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky (§ 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
4.6.1.4.3 Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů (§ 8 vyhlášky 294/2005 Sb.)
4.6.1.4.4 Technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na skládky (§ 8 vyhlášky 294/2005 Sb.)
4.6.1.5 Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
4.6.1.5.1 Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (§ 12 vyhlášky 294/2005 Sb.)
4.6.1.5.2 Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek (§ 13 vyhlášky 294/2005 Sb.)
4.6.1.5.3 Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek (§ 14 vyhlášky 294/2005 Sb.)
4.6.1.6 Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení (§ 15 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
4.6.2 Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů
4.7 Přeprava odpadů
4.8 Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů
4.8.1 Postup provozovatele zařízení při přejímce odpadů do zařízení
4.9 Poplatek ze komunální odpad
4.10 Zelený odpad (§ 10a zákona)
5.0 Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními
5.1 PCB
5.2 Odpadní oleje
5.3 Baterie a akumulátory
5.4 Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady
5.4.1 Kaly z čistíren odpadních vod (§32-33 zákona)
5.4.2 Biologicky rozložitelné odpady (§ 33a-b zákona)
5.5 Odpady z azbestu
5.6 Autovraky
5.6.1 Základní pojmy v oblasti autovraků
5.6.2 Povinnosti při nakládání s autovraky
5.6.3 Povinnosti výrobců a dovozců při využití odpadů z vybraných autovraků
5.6.4 Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků
5.6.5 Povinnosti zpracovatele autovraků
5.6.6 Certifikace
5.6.7 Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autogramů
5.7 Elektrická a elektronická zařízení (§ 37f až § 37o zákona)
5.7.1 Skupiny elektrozařízení (příloha č. 7 zákona)
5.7.2 Základní pojmy (§ 37g zákona)
5.7.3 Základní povinnosti výrobců elektrozařízení (§ 37h zákona)
5.7.4 Seznam výrobců elektrozařízení (§ 37i zákona)
5.7.5 Uvádění elektrozařízení na trh (§ 37j zákona)
5.7.6 Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu (§ 37k zákona)
5.7.7 Zpracování elektroodpadu (§ 37l zákona)
5.7.7.1 Technické požadavky na skladování elektroodpadů (§ 9 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
5.7.7.2 Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí elektroodpadů a na zpracování elektroodpadů (§ 10 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
5.7.7.3 Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů (§ 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
5.7.8 Využívání elektroodpadu (§ 37m zákona)
5.7.9 Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností (§ 37n zákona)
5.7.10 Financování nakládání s elektroodpadem (§ 37o zákona)
6.0 Zpětný odběr některých výrobků
6.1 Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru
7.0 Evidence a ohlašování odpadů a zařízení
7.1 Evidence a ohlašování odpadů
7.1.1 Evidence odpadů
7.1.2 Ohlašování odpadů
7.2 Evidence a ohlašování zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů
7.3 Evidence a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB
7.4 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů
8.0 Plány odpadového hospodářství
8.1 Plán odpadového hospodářství České republiky
8.2 Plán odpadového hospodářství kraje
8.3 Plán odpadového hospodářství původce odpadů
9.0 Ekonomické nástroje
9.1 Poplatky za uložení odpadů
9.2 Finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek
10.0 Přeshraniční přeprava odpadů
10.1 Přeshraniční přeprava odpadů za účelem odstranění (§ 54 zákona)
10.2 Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů (§ 55 zákona)
10.3 Zákazy a námitky (§ 56 zákona)
10.5 Povinnost vrácení odpadů (§ 58 zákona)
10.6 Zahájení přeshraniční přepravy odpadů (§ 59 zákona)
10.7 Přeshraniční přeprava odpadů do států, které nejsou členskými státy
10.8 Aktuální změny v přeshraniční přepravě odpadů
11.0 Sankce
11.1 Pokuty fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám
11.2 Přestupky
12.0 Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
12.1 Ministerstvo ŽP
12.2 Celní orgány
12.3 Orgány ochrany veřejného zdraví
12.4 Krajské úřady
12.5 Úřady obcí s rozšířenou působností (bývalé okresní úřady)
12.6 Obce
12.7 Policie České republiky
12.8 Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených pracovníků ministerstva a ostatních správních úřadů
13.0 Platnost původních rozhodnutí (vydaných podle zákona č. 125/1997 Sb.)
14.0 Přechodná ustanovení novely č. 188/2004 Sb.
15.0 Seznam souvisejících právních předpisů
Příloha č. 1 Skupiny odpadů
Příloha č. 2 Seznam nebezpečných vlastností odpadu
Příloha č. 3 Způsoby využívání odpadů
Příloha č. 4 Způsoby odstraňování odpadů
Příloha č. 5 Seznam složek, které činí odpad nebezpečným
Příloha č. 6 Katalog odpadů
Příloha č. 7 Zrušeno
Příloha č. 8 Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení
Příloha č. 9 Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
Příloha č. 10 Výstražné symboly nebezpečnosti podle zákona č. 356/2003 Sb.
Příloha č. 11 Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu
Příloha č. 12 Kódování způsobů nakládání s odpady
Příloha č. 13 Karta průběžné evidence
Příloha č. 14 Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Příloha č. 15 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady (příloha č. 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
Příloha č. 16 Hlášení - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů (Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.)
Příloha č. 17 Hlášení - Skládky odpadů (Příloha č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.)
Příloha č. 18 Hlášení - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory) (Příloha č. 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.)
Příloha č. 19 Evidenční list pro přepravu nebezpečných opadů po území ČR
Příloha č. 20 Přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skladky všech skupin
Příloha č. 21 Podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky a odpady využívané v podzemních prostorách a na povrchu terénu
Příloha č. 22 Třídy vyluhovatelnosti
Příloha č. 23 Průběh kontroly
Příloha č. 24 Příklad žádosti o upuštění od odděleného shromažďování
Příloha č. 25 Dodatek I Basilejské úmluvy o kontrole a pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Příloha č. 26 Seznam nebezpečných odpadů
Příloha č. 27 Metodický pokyn pro vedení evidencí a ohlašování podle zákona o odpadech
Příloha č. 28 Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
Příloha č. 29 Hlášení dopravce odpadů
Příloha č. 30 Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů (Příloha č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 31 Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky (Příloha č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 32 Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku (Příloha č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 33 Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez zkoušek (Příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 34 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu (Příloha č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 35 Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (Příloha č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 36 Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (Příloha č. 9 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 37 Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku (Příloha č. 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 38 Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona (Příloha č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
Příloha č. 39 Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona (Příloha č. 5 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
Příloha č. 40 Technické a provozní požadavky v oblasti skladování a zpracování elektroodpad (Příloha č. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
Příloha č. 41 Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
Příloha č. 42 Metodický pokyn pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce

14.4.2008 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk